Budgetmotion 26/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 26/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2015-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Proaktiv inställning till finska reformer

 

 

I Finland förhandlade regeringspartierna nyligen intensivt om en stor reform av såväl hälso- och sjukvården och socialvården. Trots att vi har egen behörighet på området finns det all orsak att noggrant följa diskussionerna då den även omfattar stora förändringar beträffande hälso- och sjukvårdens finansiering, där en långt ifrån obetydlig del av kostnaderna täcks av socialförsäkringssystemet. Där bidrar ålänningarna med inbetalningar samt tar del sjukförsäkringsersättningar man som införsäkrad har rätt till. Därutöver finansieras även exempelvis en del av de åländska helikopterresorna idag med statliga medel. Enligt debatten finns nu en målsättning att sjukvården framöver endast ska ha en finansiär och frågan är då hur det påverkar Åland om ett tidigare statligt kostnadsansvar förs över på nybildade landskap?
     Även reformens betydelse för tillgången till svenskspråkig vård i Finland bör analyseras, samt hur det påverkar ÅHS samarbetsmöjligheter.

     Om sjukförsäkringssystemets strukturer ändras dramatiskt finns det skäl att överväga att överföra såväl lagstiftningsbehörigheten som förvaltningsansvaret till Åland för att säkerställa att eventuella förändringar får önskvärda konsekvenser i förhållande till våra åländska förhållanden, något som på Åland samtidigt kunde skapa nya samordningsmöjligheter.

Eftersom lagstiftningsbehörigheten över socialförsäkringen enligt 29 § självstyrelselagen kan överföras till Åland av riksdagen med enkel lag möjliggörs dessutom en snabb lagstiftningsprocess om vi finner det motiverat.

     Lagtinget och regeringen bör dra lärdom av den problematiska situation som uppstod i sviterna av den senaste reformen av socialvårdslagstiftningen i Finland. Vi bör framöver proaktivt utarbeta egna politiska målsättningar för att dra nytta av de förändringar som sker i Finland istället för att passivt och akut tvingas att anpassa oss i brådska den dag eventuella följder är ett faktum.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

    

att den allmänna motiveringen under rubriken HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ges följande tillägg: ”Regeringen analyserar och återkommer till lagtinget med en bild av eventuella konsekvenser av den planerade social- och hälsovårdsreformen i Finland, samt klarlägger hur en åländsk socialförsäkring kunde bidra till att skapa ett system som på bästa sätt fyller våra åländska behov.”

 

 

Mariehamn den 13 november 2015

 

 

Axel Jonsson

Brage Eklund