Budgetmotion 27/2013-2014

Tillhör ärendet: Nordens lägsta samfundsskatt
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 27/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Nordens lägsta samfundsskatt

 

Åland befinner sig i ett läge där ekonomin har krympt tre år i rad samtidigt som arbetslösheten stiger. Det åländska näringslivet är i behov av nysatsningar för att öka lönsamheten och vända recession till tillväxt och på så sätt ta sig ur den negativa trend som hållit sig kvar ända sedan finanskrisen.

 

Enligt OECD är den direkta beskattningen på företagens vinster den skatt som är mest skadlig för tillväxten. Både den svenska och finska regeringen har insett detta och föreslår inför nästa år betydande sänkningar i samfundsskatten i syfte att förbättra företags- och investeringsklimatet. Åland med sitt stora antal småföretag borde ta varje möjlighet att förstärka denna injektion.

 

Samfundsskatten är till största delen rikets behörighet. Kommunernas andel faller dock enligt Självstyrelselagen 17 § punkt 5) under landskapets behörighet, vilket ger lagtinget möjlighet att påverka helheten.

 

Kommunernas andel av samfundsbeskattningen föreslås enligt budgeten som vanligt bli samma som i riket: 7,034 % år 2014, 6,832 % år 2015 för att stanna på 5,608 % år 2016. Åland borde för att stimulera företagen under denna kritiska period redan 2014 gå in för en kommunal andel om 5,608 %. För att inte ytterligare strypa till kommunernas redan ansträngda budgetar är det naturligt att landskapet kompenserar kommunerna för det inkomstbortfall förändringen medför, så att slutresultatet inte blir att kommunerna istället tvingas höja kommunalskatterna.

 

För att skapa större ekonomiskt utrymme för det åländska näringslivet att skapa nya jobb och göra nödvändiga nyinvesteringar föreslår vi att de åländska företagen under en övergångsperiod om två år ges vad som enligt för närvarande kända uppgifter skulle bli nordens lägsta samfundsskatt.

 

Åtgärden föreslås finansieras med PAF-medel upptagna i moment 44.20.69  ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)”.

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi

 

 

att ett nytt moment ”44.05.33. Kompensation för förlust av samfundsskatt (F)” införs med motiveringen ”Under momentet godkänns ett anslag om 1.000.000 euro för kompensation av uteblivna intäkter från samfundsbeskattningen för skatteåret 2014 till kommunerna. Landskapsregeringen återkommer till lagtinget i brådskande ordning med ett lagförslag där de åländska kommunernas andel av samfundsskatten sänks till 5,608 % för skatteåret 2014 och framåt. För åren 2014-2015 kompenseras kommunerna för inkomstbortfallet. Landskapsregeringen reserverar penningautomatmedel om 1.000.000 euro för finansieringen. Med hänvisning till finansförvaltningslagen (2012:69, 6 §) föreslås att momentet gottskrivs med dessa inkomster.” samt

 

att anslaget under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” ökas med 1.000.000 euro.

 

Mariehamn den 11 november

 

 

 

 

Axel Jonsson

Brage Eklund

 

 

 

 

Anders Eriksson