Budgetmotion 28/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 28/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Livslångt lärande för förståndshandikappade, ändring av allmänna motiveringen

 

 

Under rubriken ”Tillgänglighet och specialomsorg” i budgetförslagets allmänna motiveringar framgår att landskapsregeringen särskilt vill fokusera på olika insatser för att öka individens självbestämmande inom specialomsorgen. I självbestämmandet ingår rätten till livslångt lärande, d.v.s att alla människor har rätt att utvecklas och förkovras utifrån sina individuella förutsättningar. Efter avslutad utbildning hänvisas i dag de allra flesta förståndshandikappade till Ålands omsorgsförbunds dagligverksamhet. Verksamheten tar inte tillvara de enskilda klienternas intressen, färdigheter och förmåga som istället kunde tillföras samhället genom meningsfullt arbete mot lön och samtidigt ge dessa personer möjlighet till livslångt lärande.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att allmänna motiveringen för ”Socialvård” under rubriken ”Tillgänglighet och specialomsorg”, ändras och ges följande lydelse: ”Landskapsregeringen fortsätter arbetet med att förbättra livsvillkoren för alla i samhället oavsett funktionsförmåga och kommer under 2014 att prioritera förverkligandet av åtgärdsprogrammet Ålands landskapsregerings funktionshinderspolitik 2013-2016 ”Ett tillgängligt Åland”. Inom specialomsorgen fokuserar landskapsregeringen särskilt på konkreta insatser för att öka individens självbestämmande, skapa förutsättningar för livslångt lärande genom att erbjuda personer med förståndshandikapp meningsfullt arbete utifrån den enskilda individens intressen, förutsättningar och förmåga. Landskapsregeringen ska även fokusera på att stärka de förståndshandikappades förutsättningar för ett självständigt boende, där bl.a ett långsiktigt program för byggande av omsorgsbostäder tas fram.

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

Brage Eklund

 

 

Axel Jonsson

 

 

Anders Eriksson