Budgetmotion 29/2019-2020

Landskapets ekonomiska läge och likviditetssituation

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr    29/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Rainer Juslin m.fl.

2020-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Landskapets ekonomiska läge och likviditetssituation

 

I tilläggsbudgeten står att läsa på upprepade ställen att ”Minskningen avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen”. I allmänna motiveringen står att merparten av inbesparingarna sker genom att semesterersättning omvandlas till ledig tid, vakanser ej tillsätts och att befintlig personal i vissa fall omfördelas till andra arbetsuppgifter men även rese- och utbildningskostnader minskas.

 

Det är viktigt att produktionen inom självstyrelseförvaltningen och de underliggande myndigheterna inte lamslås av schablonmässig tillämpning av omvandlingen av semesterersättning mot ledig tid.

 

Det är angeläget att göra prioriteringar så att inte ålänningar eller institutioner kommer i kläm i form av oskäligt sänkta servicenivåer. Samtidigt måste prioriteringar göras och omfatta enskilda arbetstagares och tjänstemäns privata situation och ekonomi. Det ankommer på ledarskapet att hitta lösningar som anpassas till verksamheten och den enskilda individen så att skadeverkningarna kan minimeras dels inom förvaltningen men dels även för de drabbade medarbetarna.

Inom självstyrelseförvaltningen och de underliggande myndigheterna finns människor som befinner sig i olika livsskeden med olika typer av utmaningar. Det handlar om småbarnsfamiljer med huslån, det handlar om sjukdom i familjen, det handlar om ensamförsörjare mm. mm. som inte nödvändigtvis är förtjänta av en schablonmässig tillämpning av sparkravet. Här måste det poängteras att det är det sammantagna sparkravet som är gällande och att individuella lösningar ska tillmötesgås så långt som möjligt.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att andra stycket under rubriken Landskapets ekonomiska läge och likviditetssituation på sidan 5 kompletteras.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Landskapets ekonomiska läge och likviditetssituation

Sida: 5

Stycket ges följande lydelse (tillägg med fet stil):

Merparten av inbesparingarna sker genom att semesterersättning omvandlas till ledig tid, vakanser ej tillsätts och att befintlig personal i vissa fall omfördelas till andra arbetsuppgifter men även rese- och utbildningskostnader minskas. Minskningarna har inte beskrivits närmare i detaljmotiveringen men utgår ifrån prioriteringar som säkrar verksamheten inom förvaltningen och de underlydande myndigheterna och beaktar individuella anpassningar och behov så långt som möjligt med beaktande av inbesparingskravet som helhet för verksamhetsområdet ifråga. Landskapsregeringen har valt att i detta skede när coronaviruspandemin fortfarande pågår i omvärlden inte göra denna allmänna inbesparing inom Ålands hälso- och sjukvård, Ålands polismyndighet samt Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

 

 

                                               

Mariehamn den 11 september 2020

 

 

 

Rainer Juslin

 

 

John Holmberg

 

 

Simon Påvals

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Ingrid Zetterman