Budgetmotion 30/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 30/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svenska språket, ändring i allmänna motiveringarna

 

Det svenska språket i Finland blir allt mera trängt. Sannfinländarnas stora valframgångar visar att det finns ett fundamentalt fel i det finska samhället när det gäller synen på det svenska språket. Samtidigt noterar vi att landskapsregeringen inte tar språkproblemen på allvar, utan att denna fundamentalt viktiga fråga för Åland ligger och flyter.

 

Redan den 30 september 2004 tillsatte landskapsregeringen en kommitté med uppdrag att: utarbeta ett språkpolitiskt program med konkreta förslag till åtgärder...”. Den 25 april 2006 överlämnade kommittén sitt förslag till landskapsregeringen. I förslaget till ett språkpolitiskt program föreslogs tre huvudpunkter. Kommittén beskrev den språkliga situationen och de tre förslagen så här:

 

”Kommittén har kommit fram till att Ålands språkskydd, trots lagstiftningen, har urholkats och att det finns stora problem på arbetsmarknaden för den som inte kan finska. Finland har ett stort ansvar att följa sina åtaganden gällande Åland i och med landets utfästelser till det internationella samfundet. Därför föreslås bland annat följande:

- att landskapsregeringen frågar Finlands regering vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att självstyrelselagen framdeles skall följas

- att landskapsregeringen låter ÅSUB utreda vilka merkostnader som Finlands frångående av sina ursprungliga förpliktelser när det gäller svenska språket, har kostat, och kostar det åländska samhället

- att landskapsregeringen informerar Sveriges regering om förhållandet samtidigt som landskapsregeringen begär hjälp för att vidmakthålla Åland svenskspråkigt framdeles.”

 

Texten beträffande språket i allmänna motiveringarna i budgetförslaget visar att regeringen inte tar situationen på allvar. Vi föreslår en komplettering enligt vad samtliga partier utom socialdemokraterna kom överens om tidigare i den parlamentariska kommittén.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

 

att det i allmänna motiveringarna under ”Självstyrelseutveckling” med underrubriken ”Svenska språket” fogas ett nytt sista stycke enligt följande: ”För att möta den allvarliga situationen för vårt svenska språk kommer landskapsregeringen att fråga Finlands regering vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att självstyrelselagen framdeles skall följas. Vidare skall ÅSUB utreda vilka merkostnader som Finlands frångående av sina ursprungliga förpliktelser när det gäller svenska språket, har kostat, och kostar det åländska samhället. Landskapsregeringen informerar Sveriges regering om förhållandet samtidigt som landskapsregeringen begär hjälp för att vidmakthålla Åland svenskspråkigt framdeles.”

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Anders Eriksson

Axel Jonsson

 

 

 

Brage Eklund