Budgetmotion 31/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 31/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Frigörande av PAF-medel för stimulans av näringslivet

 

 

Ålands Framtid föredrar stimulanspolitik riktat till det privata näringslivet framom den offentliga sektorn. Således föreslås:

Att inga medel upptas för en utvecklingsplan för Åland. Att kansliavdelningens arbete med den digitala agendan i huvudsak fokuseras på en ny hemsida för landskapsregeringen. Att informationskampanjer om energihushållning samt energieffektivisering av landskapets egna fastigheter genomförs i sådan utsträckning att kostnaderna hålls inom ramen för ordinarie budgeterade medel. Att utgifter för det övergripande arbetet med samhällsreformen genomförs med ordinarie resurser, utan referensgrupper vilkas funktion är oklar. Att sjukvårdens utvecklingsarbete genomförs inom ramen för ordinarie budgeterade medel. Att inga medel budgeteras för införskaffande av områden för naturskyddsändamål. Att strategisk utveckling och forskning på Högskolan genomförs i den utsträckning det är möjligt inom ramen för ordinarie medel.

 

Detta skulle sammantaget frigöra PAF-medel om 920.000 euro.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att moment 42.05.15. ”Utvecklingsplan för Åland (VR) om utgår i sin helhet, samt

 

att anslaget under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas med 200.000 euro.

 

 

att andra stycket under moment 43.01.05 ”Utvecklingsarbete (VR)” ges följande lydelse: ”Föreslås att landskapsregeringen reserverar penningautomatmedel om 200.000 euro för finansieringen. Med hänvisning till finansförvaltningslagen (2012:69, 6 §) föreslås att momentet gottskrivs med dessa inkomster.” samt

 

att moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas med 200.000 euro.

 

 

att moment 43.01.20. ”Utgifter för samhällsreform (VR)” utgår i sin helhet samt

 

att anslaget under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas med 150.000 euro.

 

att sista stycket i motiveringen till moment 43.27.04. ”Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR)” stryks samt

 

att anslaget under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas med 50.000 euro.”

 

 

att meningarna ”Föreslås att landskapsregeringen reserverar penningautomatmedel för finansieringen. Med hänvisning till finansförvaltningslagen (2012:69, 6 §) föreslås att momentet gottskrivs med dessa inkomster.” i andra stycket i motiveringen till moment 43.40.01. ”Fastighetsenheten – verksamhetsutgifter” stryks samt

 

att anslaget under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas med 50.000 euro.

 

 

att moment 45.30.01. ”Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter – verksamhetsutgifter (VR)” utgår i sin helhet samt

 

att anslaget under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas med 40.000 euro.

 

 

 

att moment 45.52.88. ”Anskaffningar av områden för naturskyddsändamål (R)” utgår i sin helhet samt

 

att anslaget under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas med 100.000 euro.

 

 

att meningarna ”Föreslås att landskapsregeringen reserverar penningautomatmedel för finansieringen. Med hänvisning till finansförvaltningslagen (2012:69, 6 §) föreslås att momentet gottskrivs med dessa inkomster.” i första stycket i motiveringen till moment 46.55.20. ”Högskolan på Åland – verksamhetsutgifter (VR)” stryks samt

 

att anslaget under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas med 130.000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Axel Jonsson

Brage Eklund

 

 

 

 

Anders Eriksson