Budgetmotion 32/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 32/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Utred samhällsreformen inom ramen för ordinarie medel

 

 

Ålands Framtid föredrar stimulanspolitik riktat till det privata näringslivet framom den offentliga sektorn. Samtidigt bör landskapsregeringens ordinarie verksamhet inte finansieras med PAF-medel. Således föreslår vi att utredningsarbetet anknutet till samhällsreformen fokuseras på ekonomiska konsekvenser av föreslagna förändringar, samt att de finansieras inom ramen för ordinarie budgeterade medel. Ekonomiskt underlag är oerhört centralt för att förändringar ska kunna leda till inbesparingar i den offentliga verksamheten varför anslagets omfattning föreslås oförändrat.

 

Detta skulle frigöra 50.000 euro PAF-medel, men samtidigt öka behovet av ordinarie budgeterade medel i motsvarande omfattning.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att det andra stycket under moment 44.01.05. ”Utvecklingsarbete (VR)” stryks och ersätts av följande: ”Under momentet upptas därtill ett anslag om 50.000 euro som är avsett att finansiera beställningar från ÅSUB av särskilt framtaget dataunderlag, ekonomiska analyser och konsekvensbedömningar i anslutning till genomförandet av samhällservicereformen.” samt

 

att anslaget under moment 44.01.05.”Utvecklingsarbete (VR)” ökas med 50.000 euro, samt anslaget under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas med 50.000 euro.

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Brage Eklund

 

 

Anders Eriksson

 

 

 

 

Axel Jonsson