Budgetmotion 32/2019-2020

Digitalisering

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   32/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman m.fl.

2020-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Digitalisering

 

Digital transformering är nödvändigt för Åland för att uppnå effektivering inom landskapet. Landskapsregeringen skriver i sin allmänna motivering att ”Denna satsning på digitalisering kommer att inkludera alla områden inom förvaltningen vilket på sikt ska medföra en effektivare, modernare och mer agil organisation som uppmuntrar till nya innovationer och initiativ.” Undertecknade delar inte denna uppfattning utan hävdar att digital transformering handlar till lika delar av digitalisering som av förändring inom förvaltningen.  Det vill säga, man måste jobba lika mycket med förvaltningsstrukturen som med digitaliseringen eftersom att det sistnämnda inte per automatik kommer att leda till en effektivare, modernare och mer agil organisation.

Vidare menar undertecknare att det första steget är att bestämma sig för vad man vill göra, alltså ta fram ett digitalt ramverk. Ett digitalt ramverk, eller strategi om man så vill, måste vara början på arbetet.

Därtill har Åland i detta läge inte råd att dubblera roller. Landskapsförvaltningen har IT-personal och därtill finns ÅDA. Av landskapsregeringens ambitioner framgår inte hur denna fråga hanteras.

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Digitalisering

Sida: 4

Textändringar:

Det första styckets sista mening ändras till: ”Inledningsvis är skapandet av en enhetlig beställarfunktion samt framtagande av ett digitalt ramverk nödvändigt.”

Till det första stycket fogas följande text: ”Verksamheten planeras så att det är tydligt vilka uppdrag ÅDA har och vilka uppdrag den nya förvaltningen ska ha i syfte att undvika onödig merkostnad. Om den nya förvaltningen ska sköta uppgifter som idag sköts av ÅDA ska detta noggrant förankras med lagtinget och med övriga delägare.

Det andra stycket ändras till: ”Denna satsning på digitalisering kommer att inkludera alla områden inom förvaltningen. För att skapa en effektivare, modernare och mer agil organisation som uppmuntrar till nya innovationer och initiativ kommer också ett aktivt förändringsarbete att inledas inom förvaltningen vid sidan av digitaliseringsprocessen.”

 

 

Mariehamn den 11 september 2020

 

 

Ingrid Zetterman

 

John Holmberg

 

Rainer Juslin

 

Simon Påvals

 

Katrin Sjögren

 

Pernilla Söderlund