Budgetmotion 34/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 34/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sysselsättnings-, utbildnings och integrationsåtgärder, inom ramen för ordinarie verksamhet

 

 

Ålands Framtid föredrar stimulanspolitik riktat till det privata näringslivet framom den offentliga sektorn. Samtidigt bör landskapsregeringens ordinarie verksamhet inte finansieras med PAF-medel. Sysselsättningsfrämjande utbildning och åtgärder är centrala för näringslivets kompetensförsörjning, integration av nyinflyttade samt arbetslöshetsgraden i det åländska samhället. Således föreslår vi att nivån på sysselsättningsfrämjande utbildning och integration hålls oförändrad, men finansieras över ordinarie budgetmedel.

 

Dock anser vi att de bästa sysselsättningsfrämjande åtgärderna landskapsregeringen kan genomföra är att stärka förutsättningarna för näringslivet att expandera så att nya arbetstillfällen på sikt kan skapas, varför reserveringen om 370.000 euro penningautomatmedel för projektinriktade åtgärder kan strykas.” Detta skulle frigöra 1.020.000 euro PAF-medel, men samtidigt öka behovet av ordinarie budgeterade medel motsvarande 650.000 euro.”

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att sista stycket i motiveringen under moment 46.19.06 ”Sysselsättningsfrämjande utbildning (VR)” utgår, att moment 46.19.06 ”Sysselsättningsfrämjande utbildning (VR)”. anslås 550.000 euro  samt

 

att anslaget under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas med 550.000.

 

 

 

att sista stycket i motiveringen till moment 46.19.23. ”Integration och mångkulturellt befrämjande” utgår, att det under moment 46.19.23. ”Integration och mångkulturellt befrämjande”  anslås 100.000 euro samt

 

att anslaget under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas med 100.000 euro.

 

att meningarna ”Föreslås att landskapsregeringen reserverar penningautomatmedel om 370.000 euro för finansieringen. Med hänvisning till finansförvaltningslagen (2012:69, 6 §) föreslås att momentet gottskrivs med dessa inkomster ” i andra stycket i motiveringen till moment 47.30.54 utgår, samt

 

 

att anslaget under moment 47.30.54. ”Sysselsättningens främjande (R)” ökas med 100.000 euro samt

 

att anslaget under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas med 370.000 euro.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Axel Jonsson

 

 

Anders Eriksson

 

 

 

 

Brage Eklund