Budgetmotion 35/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 35/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Primärnäringarnas utveckling, finansiering med ordinarie medel

 

 

Aktiva producentorganisationer, rådgivning och försöksverksamhet samt stödjande av skogsbrukets och fiskerinäringens utveckling är viktiga åtgärder för stärkt tillväxt inom primärnäringarna. Således är det också viktigt att åtgärderna framöver inte är beroende av PAF:s framtida resultat, varför de föreslås finansieras inom ramen för ordinarie budgetmedel. Detta skulle frigöra 910.000 euro PAF-medel, men samtidigt kräva motsvarande ordinarie budgetmedel.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att meningarna ”Föreslås att landskapsregeringen reserverar penningautomatmedel för finansieringen. Med hänvisning till finansförvaltningslagen (2012:69, 6 §) föreslås att momentet gottskrivs med dessa inkomster.” i första stycket i motiveringen till moment 47.15.42 ”Stöd för producentorganisationer, rådgivning och försöksverksamhet” stryks samt

 

att det under moment 47.15.42 ”Stöd för producentorganisationer, rådgivning och försöksverksamhet” anslås 805.000 euro samt

 

att anslaget under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas med 805.000 euro.

 

att meningarna ”Föreslås att landskapsregeringen reserverar penningautomatmedel för finansieringen. Med hänvisning till finansförvaltningslagen (2012:69, 6 §) föreslås att momentet gottskrivs med dessa inkomster.” i andra stycket i motiveringen till moment 47.21.01. ”Främjande av skogsbruket – verksamhetsutgifter (VR)” stryks samt

 

att anslaget under moment 47.21.01. ”Främjande av skogsbruket – verksamhetsutgifter (VR)” höjs med 55.000 euro

 

samt att anslaget under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas med 55.000 euro.

 

att andra stycket i motiveringen till moment 47.24.49 ”Övrigt understöd för fiskerinäringens främjande” utgår samt

 

att anslaget under moment 47.24.49. ”Övrigt understöd för fiskerinäringens främjande” höjs med 50.000 euro samt

 

att anslaget under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas med 50.000 euro.

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund

 

 

 

 

Axel Jonsson