Budgetmotion 36/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 36/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Trafikavdelningens utvecklingsarbete, finansiering med ordinarie medel

 

 

Ålands Framtid föredrar stimulanspolitik riktat till det privata näringslivet framom den offentliga sektorn. Samtidigt bör landskapsregeringens ordinarie verksamhet inte finansieras med PAF-medel. Således föreslår vi att trafikavdelningens utvecklingsarbete finansieras inom ramen för ordinarie budgetmedel.

 

Framtagande av ett statistik- och biljettsystem föreslås så långt som möjligt finansieras inom ramen för de ordinarie budgeterade verksamhetsutgifterna men ges ett tilläggsanslag om 250.000 euro för ändamålet. Dock så att verksamheten i likhet med den övriga förvaltningen effektiviserar verksamheten med 5 %, motsvarande 65.000 euro. Det totala tilläggsanslaget föreslås således bli 185.000 euro.

En utredning av kollektivtrafiken genomförs inte. Utgifter för digitalisering av farleder genomförs så långt som möjligt inom ramen för ordinarie budgeterade medel, men ges ett tilläggsanslag om 150.000 euro. Kostnaderna för det fortsatta utrednings- och planeringsarbetet för kortrutten föreslås inte få överstiga 500.000 euro.

 

Detta skulle frigöra 1.896.000 euro PAF-medel, men samtidigt medföra ett ökat behov av ordinarie budgetmedel om 835.000 euro.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att meningarna ”Föreslås att landskapsregeringen reserverar penningautomatmedel för finansieringen. Med hänvisning till finansförvaltningslagen (2012:69, 6 §) föreslås att momentet gottskrivs med dessa inkomster ” i fjärde stycket i motiveringen till moment 48.01.01 ”Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)” utgår samt

 

att anslaget under moment 48.01.01. ”Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)”  höjs med 185.000 euro

 

samt att anslaget under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas med 450.000 euro.

 

 

att meningarna ”Föreslås att landskapsregeringen reserverar penningautomatmedel om 346.000 euro för finansieringen av digitaliseringsarbetet. Med hänvisning till finansförvaltningslagen (2012:69, 6 §) föreslås att momentet gottskrivs med dessa inkomster ” i fjärde stycket i motiveringen till moment 48.30.23. ”Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar (VR)” utgår samt

 

att anslaget under moment 48.30.23. ”Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar (VR)”  höjs med 150.000 euro, samt

 

att anslaget under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas med 346.000 euro.

 

 

att tredje stycket i motiveringen till moment 48.30.78. ”Kortruttsinvesteringar (R)” utgår samt

 

att anslaget under moment 48.30.78 ”Kortruttsinvesteringar (R)” höjs med 500.000 euro samt

 

att anslaget under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas med 1.100.000

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Brage Eklund

 

 

Axel Jonsson

 

 

 

 

Anders Eriksson