Budgetmotion 42/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 42/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Britt Lundberg m.fl.

2016-04-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Utveckling av den yrkesinriktade specialutbildningen

 

 

Landskapsregeringen avser att utreda en omlokalisering av den yrkesinriktade specialundervisningen och föreslår ett samarbete med Ålands folkhögskola.

 

Ålands gymnasium är en myndighet som givetvis kan ges tillägguppdrag som att utreda och verkställa det som ägaren önskar, men att definiera vart verksamhet ska lokaliseras bedöms däremot vara utanför landskapsregeringens behörighetsgräns.

 

Motionärerna välkomnar att studiemöjligheterna för eleverna breddas och att särskilt den yrkesinriktade specialundervisningen utvecklas. Vad som efterfrågas borde dock tydliggöras och tidtabellen och finansieringen klargöras.

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi

 

Att texten i den allmänna motiveringen, rubriken Myndigheter, första stycket efter underrubriken Högskolan på Åland, Ålands gymnasium, Ålands folkhögskola och Ålands sjösäkerhetscentrum (s. 7) stryks och ersätts med följande: ”Ålands gymnasium ges i uppdrag att utvidga den yrkesinriktade specialundervisningen så att den innehåller ytterligare fyra inriktningar förutom dagens storköks och café samt fastighetsutbildning. Verksamheten bör i möjligaste mån delvis integreras i nuvarande verksamheter. Krävs utrymmen utöver Ålands Gymnasiums befintliga kan samarbete sökas med andra utövare i landskapets verksamhetslokaler. Verksamheten ska vara i bruk läsåret 2017-2018. För verksamheten anslås medel i 2017 års budget.”

    

 

 

 

Mariehamn den 22 april 2016

 

 

Britt Lundberg

Roger Nordlund

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Harry Jansson

 

 

Veronica Thörnroos

Runar Karlsson