Budgetmotion 43/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 43/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Tony Asumaa mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Gång- och cykelväg Lemströms kanal - Söderby

 

 

Landskapsregeringen har i sitt budgetförslag för år 2015 upptagit 9,08 miljoner euro för infrastrukturinvesteringar under bokföringskonto 976000.

 

Anslaget ska bl.a. användas för planering och projektering av fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägnätet på Åland.

 

I den lågkonjunktur som nu Åland befinner sig är det rätt att satsa på offentligt byggande för att stimulera den åländska samhällsekonomin och det privata näringslivet.

 

Det finns tydliga signaler från jordschaktningsföretag att även lågkonjunkturen påverkat den branschen hårt med allt mindre projektvolymer med permitteringar av personal som en direkt följd.

 

Med anledning av detta föreslår vi

 

att texten i första stycket i detaljmotiveringen under moment 976000, Infrastrukturinvesteringar, s.165, kompletteras med följande text: ”En separat gång- och cykelväg från Lemströms kanal till gång- och cykeltunneln i Söderby, Lemland, planeras och projekteras under året.”

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Tony Asumaa

 

 

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren

 

 

 

 

Mats Perämaa

Viveka Eriksson