Budgetmotion 44/2015-2016

Tillhör ärendet: Kommunstrukturutredning
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 44/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson m.fl

2016-04-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kommunstrukturutredning

 

Landskapsregeringen har nu påbörjat arbetet med att utreda den åländska kommunstrukturen. Det nu påbörjade utredningsarbetet bidrar, tillsammans med översynen av systemet med landskapsandelar och följderna av den finska social- och hälsovårdsreformen, till att skapa en maximal osäkerhet bland de kommunalpolitiskt ansvariga och medför att bl.a. de lagstadgade planerna på att förverkliga Kommunernas Socialtjänst inte kan förverkligas.

 

I förslaget till första tilläggsbudget för år 2016 redogörs för redan beslutat utredningsuppdrag i vilket externa konsulter getts ansvaret för att bereda en reform av kommunfältet. Undertecknade motionärer har i det längsta hoppats på att landskapsregeringen skulle ta sitt ansvar och inte fullfölja det i regeringsprogrammet framlagda ambitionerna på att till och med sammanslå samtliga 16 kommuner till en enda enhet.

 

I tilläggsbudgeten redogörs ytterst tydligt för att landskapsregeringen via en revision av lagstiftningen avser att skapa sig medel för att åstadkomma den eftersträvade strukturförändringen. I klartext innebär formuleringen att landskapsstyrelsen går in för tvingande lagstiftning, något som undertecknade inte kan acceptera. Denna åtgärd erfordrar enligt vår mening en lagstiftning som av lagtinget godkänns med kvalificerad majoritet.

 

Eftersom landskapsregeringen enligt tilläggsbudgeten redan påbörjat den nämnda revisionen av lagstiftningen, bör reformens grundläggande frågeställningar i brådskande ordning föreläggas lagtinget i form av ett meddelande.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att till allmänna motiveringen under rubriken, Kommunstrukturutredning  (s.8), införs ett nytt stycke med följande ordalydelse: ”Landskapsregeringen kommer i brådskande ordning att överlämna ett meddelande till lagtinget om de grundläggande principer som den pågående utredningen av den framtida kommunstrukturen bygger på.”

 

 

    

Mariehamn den 21 april 2016

 

 

 

Harry Jansson

 

 

Runar Karlsson

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Britt Lundberg

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Roger Nordlund