Budgetmotion 45/2018-2019

Ålands intressen till grund för framtidens självstyrelse

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 45/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ålands intressen till grund för framtidens självstyrelse

 


Kontinuerlig motvind för självstyrelserevisionen

 

     Under snart ett decennium har Åland och Finland i olika konstellationer förhandlat om en revidering av självstyrelselagen. En parlamentarisk kommitté ledd av Gunnar Jansson föreslog år 2010 en totalreform av självstyrelsen i syfte att skapa ett smidigt förfarande för behörighetsöverföringar, gärna enligt det färiska systemet enligt dansk modell. Förhandlingar har därefter företagits i olika konstellationer. 

     Den blandade parlamentariska Ålandskommittén avgav sitt slutbetänkande under sommaren 2017 och föreslog en blandning av det färiska systemet och dagen system med stora begränsningar för lagtinget att ensidigt utvidga självstyrelsen. En blandad tjänstemannaarbetsgrupp föreslog sommaren 2018 ytterligare inskränkningar och i den finländska regeringens slutliga förslag till proposition som presenterades för Ålands regering var möjligheten till utvidgad lagstiftningskompetens samt ekonomisk frihet i stort sett lika beroende ett slutligt godkännande i Finlands riksdag som idag. Något som Åland varken kan eller ska acceptera.

 

En helhetsrevision nödvändig i ett allt mer finskt Finland

 

     Utöver den uteblivna självstyrelseutvecklingen har den gångna mandatperioden präglats av ett sviket statligt löfte om ett gemensamt vinkraftsstöd, ett ensidigt statligt beslut om fördelning av gemensamma laxkvoter, ett hittils ignorerat statligt principbeslut om en åländsk EU-parlamentsplats och en kraftig statlig avveckling av det svenska språket som samhällsbärande språk i Finland. Det står därmed klart att den finska statens politiska vilja att trygga självstyrelsen och det svenska språket är närmast obefintlig.

     Ålands Framtid anser därför att förhandlingarna om en en självstyrelserevision måste fortsätta tills vi har ett för Åland acceptabelt helhetsresultat som tryggar vårt språk och självbestämmande. För att öka Finlands intresse av en revision måste vi på allvar börja diskutera andra alternativ än att villkorslöst fortsätta tillhöra den finska staten.

     Lika viktigt är att hela Åland på allvar börja synliggöra Ålands behov av ett utvidgat självbestämmande på det internationella planet. Detta måste bli ett prioriterat område i alla befintliga utrikespolitiska fora. Därutöver måste nya kontakter upprättas i alla för ändamålet lämpliga sammanhang.

 


 

 

Ålands regering sätter finländska intressen före åländska

 

     Viktigt i sammanhanget är att Finland redan idag har ett starkt intresse av att ändra självstyrelselagen. Genomförs den finska vård- och landskapsreformen inom ramen för vår nuvarande självstyrelselagen ger den Åland närmare 60 miljoner € mer avräkning per år. Det accepterar förstås inte rikspolitikerna som vill stoppa miljonflödet till Åland.

     Vi ställer oss därför starkt kritiska till att Ålands och Finlands regeringar ingick en uppgörelse om en ändring av självstyrelselagen enbart i fråga om den ekonomiska självstyrelsen i syfte att göra det möjligt för den finska regeringen att förverkliga sin egen omfattande vård- och landskapsreform. För att Åland ska hjälpa samma finska regering som förvägrar Åland någon som helst utveckling av självstyrelsen har en utfästelse gjorts om en marginell utveckling av den ekonomiska självstyrelsen som uppskattningsvis skulle inbringa 10 miljoner årligen till Åland. Senare har det dock åter visat sig att Finlands regering inte heller denna gång avser stå vid sitt ord och nu dessutom föreslår en sänkning av avräkningsgrunden från dagens 0,45 till 0,44 %, vilket skulle ge Åland ett tillskott på knappa 7 miljoner årligen.

     Vi motsätter oss denna uppgörelse å det kraftigaste. Om Åland går med på att enbart diskutera den ekonomiska självstyrelsen är det allvarligt eftersom det innebär att vår regering är beredd att ge upp ambitionen om att ålänningarna ska få en modern självstyrelselag. I utbyte får vi – i bästa fall – några extra miljoner euro till Ålandskassan per år. Självstyrelsen ska inte vara till salu.

     Vad som vidare gör uppgörelsen oacceptabel är att Ålands regering uppenbarligen är beredd att helt frångå principen om att befolkningsrelationen mellan Åland och Finland ska ligga till grund för den åländska avräkningen. När nu gällande självstyrelselag antogs motsvarade Ålands befolkningsantal 0,48 % av Finlands dito. Även om avräkningsgrunden ändrades ensidigt i den slutliga riksdagsbehandlingen till 0,45 % hade beräkningen sin utgångspunkt i principen om befolkningsrelation. Ålands befolkning har nu växt snabbare än Finlands under snart tre decenniner och befolkningsrelationen överskrider idag 0,53 %. Mot den bakgrunden kan Åland inte acceptera en oförändrad avräkningsgrund – än mindre en sänkt avräkningsgrund till 0,44 % som i praktiken innebär att var sjätte ålänning står utan finansiering för sin välfärd. Detta trots att ålänningen är en betydligt flitigare skattebetalare än den genomsnittlige finländaren.

 

Åland bör fortsätta att kräva en självstyrelse enligt färiskt system 

     Ska Åland kunna få en självstyrelselag värd namnet, med förutsättningar att liksom tidigare självstyrelselagar gälla i över 30 år, ska Åland inte spela bort det bästa förhandlingskortet och samtidigt hjälpa den Ålandsfientliga finska regeringen att genomföra sin omstridda reform för några kortsiktiga miljoner. Särskilt när principen om befolkningsrelation offras till Ålands nackdel genom att den åländska befolkningstillväxten de senaste 30 åren inte beaktas.

     Ålands självstyrelse handlar slutligen om så mycket mer än bara pengar. Den lägger grunden för vårt svenska språk och vår rätt att kunna utveckla vårt samhälle utifrån egna förutsättningar inom en stat som i praktiken redan är enspråkigt finsk och visar oss allt mindre intresse. Därför varken kan eller ska vi kompromissa om framtidens självstyrelse, än mindre sälja ut den för hypotetiska sockerpengar där självstyrelsens principer försvagas.

     Det är inte Ålands ansvar att lösa den finska regeringens problem på hemmaplan. Därför ska vi hålla linjen, sitta stilla i båten och kräva en självstyrelselag med verkligt innehåll för att i utbyte hjälpa Finlands regering. Så länge rikspolitikerna inte är beredda att lyfta ett finger för vår internationellt förankrade rätt till självbestämmande har vi verkligen ingen orsak att hjälpa till att förverkliga en finländsk landskaps- och vårdreform som inte ens berör Åland.

     Självstyrelsen är skapad för Ålands folk. Ålands intressen måste därför väga tyngst när självstyrelsen utvecklas. Således föreslår vi att lagtinget ger ett tydligt uppdrag åt regeringen att gentemot Finland kräva en revision av självstyrelsesystemet som grundkriterium för att överhuvudtaget diskutera en anpassning av den ekonomiska självstyrelsen efter finländska intressen. Revisionen ska innebära en totalreform av självstyrelsen i syfte att skapa ett smidigt förfarande för behörighetsöverföringar, gärna enligt det färiska systemet enligt dansk modell.

     Den finska staten har fortfarande inte presenterat övertygande argumentation varför en modell som visat sig fungera väl i en annan nordisk välfärdsstat inte kunde fungera mellan Åland och Finland.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Självstyrelseutveckling

Sida: 8

Motiveringen: Föreslås att det fjärde stycket stryks och ersätts av ett nytt stycke med följande lydelse: "Lagtinget uppdrar åt regeringen att gentemot Finland kräva en helhetsrevision av självstyrelsesystemet som grundkriterium för att överhuvudtaget diskutera en anpassning av den ekonomiska självstyrelsen. Under året upprättas och prioriteras kontakter till det internationella samfundet för att synliggöra och vinna förståelse för Ålands behov av ett utvidgat självbestämmande.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund