Budgetmotion 48/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 48/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Uppföljningar av hälsa och välfärd

 

 

Landskapsregeringen ska följa med befolkningens hälsa och välfärd och de faktorer som inverkar på hälsan och välfärden inom olika befolkningsgrupper samt följa med effekterna av de åtgärder som sätts in för att svara mot befolkningens välfärdsbehov. Redan i dag följer landskapsregeringen med befolkningens hälso- och välfärdssituation genom statistik av olika slag. All statistik ska samlas, analyseras och presenteras i en rapport en gång per lagtingsperiod, lämpligen i början av varje ny period. Utgående från rapporten kan landskapsregeringen och lagtinget dra upp övergripande och långsiktiga riktlinjer för det hälso- och välfärdfrämjande arbetet i landskapet.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att i motiveringen under kapitel 45.30 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, infogas ett nytt sista stycke enligt följande:" En rapport om befolkningens hälsa och välfärd och de åtgärder som vidtas ska sammanställas och överlämnas till lagtinget."

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Mats Perämaa

 

 

 

 

Viveka Eriksson

Tony Asumaa

 

 

 

 

Torsten Sundblom

Gunnar Jansson