Budgetmotion 49/2016-2017

Tillhör ärendet: Inga lån till kortrutten
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 49/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2017-04-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Inga lån till kortrutten

 

I budgetförslaget föreslås att lagtinget ger regeringen ett bemyndigande att uppta lån för att finansiera stora satsningar i utbyggd skärgårdstrafik. I ett läge där självstyrelsen till största del finansieras på basen av avräkningen från staten och således har väldigt svårt att påverka sina inkomster anser vi det principiellt riskabelt och felaktigt att ta till externa lån för att klara utbetalningar när likviditeten når bristningsgränsen. Den som är satt i skuld är icke fri, särskilt den som inte försörjer sig själv.

 

Regeringen begär en investeringsfullmakt för investeringar på västra Föglö vars potentiella inbesparingar i driftskostnader och förkortad restid inte står i proportion till de stora investeringskostnaderna om 25,7 miljoner euro. Projektet bör därför avbrytas omedelbart.

 

Arbetet med ett färjfäste på Östra Föglö, som är det projekt som ger den största relativa potentiella inbesparingen i driftskostnader, bör däremot fortsätta. För att undvika lånefinansiering bör regeringen därför omgående inför lagtinget klarlägga möjligheterna till en kombination av offentlig- och privat finansiering (OPS), höjda passageraravgifter samt upphandling av trafiken på totalentreprenad.

 

FÖRSLAG

 

Moment: 976000 Infrastrukturinvesteringar (R)

Ändring av anslag: Sänks med 1 000 000 €

Momentmotivering: Det första stycket stryks och ersätts enligt följande: ”Lagtinget ger regeringen en investeringsfullmakt om 12 300 000 euro för att inleda förverkligandet av Östra Föglö med Hastersboda som huvudalternativ för hamnplaceringen. Regeringen klargör inför lagtinget omgående möjligheterna till en kombination av offentlig- och privat finansiering (OPS), höjda passageraravgifter samt upphandling av trafiken på totalentreprenad.”

 

 

Mariehamn den 20 april 2017

 

 

 

Brage Eklund                                                                  Axel Jonsson