Budgetmotion 51/2013-2014

Tillhör ärendet: Tillväxt- och hållbarhetsfond
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 51/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Gunnar Jansson m.fl.

2014-04-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillväxt- och hållbarhetsfond

 

Det finns ett stort behov av en starkare tillväxt i det åländska samhället. Den senaste konjunkturrapporten för BNP-utvecklingen i landskapet visar detta tydligt. Även den prognostiserade minskningen och möjliga raderingen av skattegottgörelsen under kommande år visar på en icke önskvärd utveckling.

     Det finns också ett stort behov av att göra Åland till ett hållbart samhälle. Begreppet hållbarhet innefattar en ekonomisk-, social- och miljömässigt hållbar utveckling. Utmaningarna inom dessa områden är stora och kräver ett aktivt arbete för att hitta lösningar.

     Penningautomatföreningen (PAF) torde ha en betydande kassa till sitt förfogande. Den senaste information vi motionärer innehar visar på en kassa om åtminstone 60-70 miljoner. Landskapsregeringen kan, med utövande av ägarmakten, kontrollera denna kassa.

Delar av denna kassa, eller åtminstone 25-30 miljoner euro ska enligt vårt förslag placeras i en lagreglerad fond i den ordning som föreskrivs i lagtingsordningen och finansförvaltningslagen med målet att skapa arbetsplatser (utanför den offentliga sektorn), tillväxt och hållbarhet i det åländska samhället.

     Då lagstiftningsarbetet för tillväxt- och hållbarhetsfonden utförs så bör utomstående organisationer och expertorgan inom sektorerna ekonomi, näringsliv, social utveckling samt miljö anlitas för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att i den allmänna motiveringen införs ett nytt tredje stycke med motiveringen: En tillväxt- och hållbarhetsfond inrättas med redan genererade spelvinster från PAF. Fonden regleras i lag med målet att generera arbetsplatser, tillväxt och hållbarhet i det åländska samhället.

 

 

 

Mariehamn den 9 april 2014

 

 

Gunnar Jansson

 

 

Viveka Eriksson

 

 

 

 

Tony Asumaa

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Mats Perämaa

Katrin Sjögren