Budgetmotion 52/2018-2019

Generellt företräde för barnkonventionen i åländsk lagstiftning

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  52 /2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Generellt företräde för barnkonventionen i åländsk lagstiftning

 

     FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) gäller sedan 1991 som lag i Finland och på Åland. All lagstiftning ska därmed anpassas för att harmoniera med konventionen. Det förekommer dock fortfarande att såväl åländsk som finländsk lagstiftning tolkas i strid med konventionen. Asylsökande barn nekas exempelvis numera rättshjälp i Finland och åländska kommuner ger inte längre barn, som vistas på Åland men vars föräldrar saknar hemvist på Åland, nödvändigtvis tillgång till barnomsorg. Dessa tolkningar kan inte anses överensstämma med barnkonventionens artikel 3 om att alltid se till barnets bästa.

     Enligt Ålands Framtid ska det enskilda barnets rättigheter under barnkonventionen alltid ges företräde vid en eventuell normkonflikt med övrig speciallagstiftning. Även de nordiska länderna kritiseras fortfarande  regelbundet av FN:s barnrättskommitté för brister i lagtillämpningen av sådankaraktär.

     Problemet bottnar i att konventionens bestämmelser ofta är generellt formulerade och vid en normkonflikt med speciallagstiftningen ges den senare vanligen företräde enligt principen om lex specialis. Ett sätt att förhindra sådana tolkningar kunde vara att – med inspiration från den norska menneskerettsloven – i en ny åländsk lag stadga att barnkonventionen alltid ska ges tolkningsföreträde framom annan tillämplig åländsk lagstiftning. Erfarenheterna från Norge visar dock att det är minst lika viktigt är att befästa denna princip vid varje revidering av speciallagstiftning som – direkt eller indirekt – kan beröra barn.

     Åland borde ligga i framkant för ett utvecklat barnrättstänkande och synliggöra barnkonvention. En god början är att stärka dess status i den egna lagboken.

 

FÖRSLAG

Moment: 40010 Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet s. 70

Momentmotivering: Föreslås att motiveringen under momentet ges ett tillägg med följande lydelse: "Lagtinget uppdrar åt regeringen att under året förbereda lagstiftningsåtgärder för att stärka barnkonventionens ställning i åländsk rätt.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund