Budgetmotion 53/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 53/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2014-04-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålands ombudsmannamyndighet, 42.60.

 

Behörigheten på diskrimineringsområdet är delad så att arbetsplatsrelaterade frågor hör till rikets arbetarskyddsmyndighet, frågor som rör tjänsteinnehavare i landskapet hör till landskapets behörighet medan övriga diskrimineringsfrågor inom privatlivet, näringslivet samt landskapets arbetstagare hör till rikets behörighet. Fördelningen leder till en oklarhet om vart den som anser sig vara utsatt för diskriminering ska vända sig. Detta påpekade lag- och kulturutskottet. Lagtinget omfattade utskottets ståndpunkt.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att ett nytt sista stycke på sid 10 införs för moment 42.60.: Tillgängligheten till ombudsmannamyndigheten bör öka och myndigheten bli mer funktionell ur ett medborgarperspektiv. Landskapsregeringen kommer att initiera förhandlingar om en överenskommelseförordning enligt vilken landskapets ombudsmannamyndighet skulle sköta de uppgifter som nu ankommer på motsvarande riksmyndigheter.

 

 

 

Mariehamn den 9 april 2014

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Mats Perämaa

 

 

 

 

Viveka Eriksson

Tony Asumaa

 

 

 

 

Torsten Sundblom

Gunnar Jansson