Budgetmotion 54/2018-2019

Föräldraringar för ett gott föräldraskap

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   54/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson mlfl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Föräldraringar för ett gott föräldraskap

 

     Allt flera barn och unga mår dåligt. Enligt barnkonventionen är det barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare som har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska hjälpa barnet att få det som barnet har rätt till.

     Enligt 1 och 3 §§ lag (FFS 1983:361) angående vårdnad om barn och umgängesrätt ankommer det på föräldrar att trygga en balanserad utveckling och välfärd för barnet enligt dess individuella behov och önskemål. Vårdnaden bör trygga positiva och nära människokontakter i synnerhet mellan barnet och föräldrarna.

     Föräldrarna har således det yttersta ansvaret för att barnen får en god start i livet, något som det offentliga inte nog kan understryka. Det hindrar dock inte att samhället vidtar åtgärder för att understöda ett gott föräldraskap på lämpligt sätt. Ett utvecklat förebyggande arbete för stärkt föräldraskap borgar för en hållbar uppväxt för åländska barn och minskar behovet av andra kostsamma samhällsinsatser avsedda att lösa problem i sviterna av att barn och unga mår dåligt.

     Lagtinget bör därför uppdra åt regeringen att på lämpligt sätt initiera ett projekt i nära samarbete med tredje sektorn för att skapa föräldraringar. Ringarna bör ge föräldrar och vårdnadshavare möjlighet att utbyta erfarenheter, stärka sina kunskaper om vad som utgör ett gott föräldraskap samt bistå varandra i barnens fostran.

     En trygg uppväxt börjar med trygga föräldrar.

 

 

FÖRSLAG

      

Moment: 40010 Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet, s.70

Momentmotivering: Föreslås att motiveringen under momentet ges ett tillägg med följande lydelse: "Under året vidtas åtgärder för att inrätta föräldraringar i syfte att stärka det åländska föräldraskapet.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

Axel Jonsson                                            Bert Häggblom

 

Brage Eklund                                            Lars Häggblom