Budgetmotion 54/2013-2014

Tillhör ärendet: Föregående års underskott
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 54/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa m.fl.

2014-04-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


49.98.98 Föregående års underskott

 

I bokslutet för år 2013 kan utläsas att 1.150.000 euro under momentet 48.20.22 Upphandling av sjötrafik har överförts från år 2013 till 2014. Denna möjlighet till överföring är ett resultat av betydligt lägre bränslepriser under år 2013 än vad som bedömdes då budget för 2013 fastslogs.

     Detta avsevärda belopp finns därmed till förfogande för skärgårdstrafiken utöver de budgetanslag för år 2014 som lagtinget har anslagit för ändamålet. Denna överföring innebär en ökning av tillgängliga anslag under detta moment med ca 6,5 procent. Alltid och speciellt i detta ekonomiska läge bör anslagna budgetanslag hållas.

     Lagtinget har till och med i samband med budgetar slagit fast att budgetanslag kan och bör underskridas om möjlighet till detta kan skönjas utan att verksamheten äventyras.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att budgetmomentet 49.98.98 Föregående års underskott ökas med 1.100.000 euro till 4.012.000 euro och att det till momentet införs en ny motivering med följande lydelse: Överföringen mellan åren 2013 och 2014 under budgetmomentet 48.20.22 Upphandling av sjötrafik, minskas med 1.100.000 euro. Därmed uppgår det ackumulerade underskottet för år 2013 till 38.487.750,24 euro mot i grundbudgeten antaget belopp om 42.500.000 euro. Med hänvisning till ovanstående föreslås en minskning om 4.012.000 euro under momentet.

 

 

 

Mariehamn den 9 april 2014

 

 

Mats Perämaa

 

 

Viveka Eriksson

 

 

 

 

Tony Asumaa

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren