Budgetmotion 56/2013-2014

Tillhör ärendet: Renovering av ny Vårdöbro
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 56/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2014-09-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Renovering framom ny Vårdöbro

 

En oenig landskapsregering föreslår nu att lagtinget ska gå in för att bygga en ny bro mellan Töftö och Gersholm. I regeringens beslutsprotokoll från plenum den 12 september 2014 ”Åtgärder med anledning av Vårdöbrons tillstånd” framgår: ”… att mellanstöden både över och under vattenytan har en kloridhalt som klart överstiger de rekommenderade gränsvärdena.” I utredningarna om nuvarande bros kondition, har provtagningar gjorts på brofundamenten under vatten. Provsvaren visar på en kloridhalt som de facto håller sig inom angivna tröskelvärden, alltså precis tvärt emot vad landskapsregeringen konstaterar i motiveringen till sitt beslut ovan.

 

Brofundamenten utgör en avsevärd kostnad i bygget av ny bro. Upp till 60-70 %. Således utgör möjligheten att använda dem vid en renovering huvudorsaken till den lägre kostnaden för renoveringsalternativet.

 

En annan viktig aspekt vid valet av en ny eller renoverad bro är att trygga trafiken till och från Vårdö under byggtiden, vilket även påpekats i en skrivelse från Vårdö kommun. Att nuvarande brolock är alarmerande dåligt och behöver bytas ut råder det ingen tvekan om. Dock är det, enligt entreprenörer som Ålands Framtid varit i kontakt med, tekniskt och praktiskt möjligt att under hela byggtiden hålla en fil öppen över bron morgon, middag och kväll. Således behövs ingen temporär lösning med vajerfärja eller reservbro. Ett exempel på detta är t ex de omfattande renoveringarna som pågått och pågår längs Essingeleden i Stockholm.

 

Ett tredje, viktigt argument som talar för en ombyggnad av nuvarande bro är tidsaspekten. Från vissa håll har det hävdats att en ny bro inte kräver miljökonsekvensbedömning, men den bedömningen kan konstateras vara tveksam med beaktande av gällande MKB lagstiftning. Däremot kan nuvarande bro byggas om utan MKB eftersom man med bibehållna grundfundament inte förändrar t ex vattengenomströmning och annat. Tiden för en renovering av nuvarande bro uppskattas till maximalt 1,5 år, troligen kortare. Färdig vägbana torde vara färdig under ett år. Att bygga en ny bro innefattande MKB-process, uppgörande av anbudshandlingar, upphandling och byggtid kan i värsta fall dra i väg till 6-7 år. Ett scenario som är oacceptabelt med beaktande att brolocket redan i dag är i riskabelt dåligt skick.

 

Slutligen ökar möjligheterna för lokala entreprenörer att delta i projektet vid en renovering, vilket gynnar sysselsättningen lokalt i tider av stigande arbetslöshet.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att motiveringen till moment 48.30.79 ”Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar (R)” utgår och ersätts med följande lydelse: ”Vårdöbron renoveras till sådan standard att färdig bro uppfyller de EU-krav som gäller om bl.a. maxvikter. Kommunikationerna till Vårdö måste tryggas på ett säkert och ändamålsenligt sätt under byggtiden. I anbudshandlingarna skall det framgå att trafiken skall ledas över existerande bro under byggtiden.

Renoveringen beräknas kosta cirka 4,5 miljoner euro.”

 

 

 

Mariehamn den 15 september 2014

 

 

Anders Eriksson

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund