Budgetmotion 57/2018-2019

Svenskspråkigt barnskydd

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  57/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Svenskspråkigt barnskydd

 

     Antalet barnskyddsanmälningar på Åland har ökat dramatiskt på senare år. Samtidigt dras flera av de åländska kommuner med handläggningstider som regelbundet överskrider lagens krav på maximalt sju dagar. Det är en oacceptabel situation. Såväl enligt barnkonventionen, barnskyddslagstiftningen och motionärernas åsikt ska barnet i första hand få växa upp tillsammans med sina föräldrar, men där så inte är möjligt och det som en sista utvägs bedöms vara för barnets bästa, kan ett omhändertagande av samhället aktualiseras genom placering på ett skolhem. Lyckligtvis är antalen omhändertagna barn på Åland inte tillräckligt många för att motivera ett eget skolhem på Åland varför utsatta barn oftast har skickats till Finland.

     I takt med att svenskans ställning som samhällsbärande språk försvinner i Finland nås vi allt oftare av nyheter om att omhändertaganden med svenska blir allt mer omöjligt. Även om det enda svenskspråkiga skolhemmet, Lagmansgården i Österbotten, ser ut att kunna fortsätta sin verksamhet för stunden hotas hemmet regelbundet av nedläggningshot.

     För att långsiktigt säkra åländska barns rätt till en svenskspråkig uppväxt vore det naturligt att likställa placeringar till Sverige med dem som görs till Finland. Lagstiftningen ger tyvärr inte dessa möjligheter idag eftersom Sverige betraktas som utlandet till skillnad från Finland. Ett åländskt barn som skickas till Finland och placeras i en finskspråkig miljö upplever det dock betydligt mera avlägset både geografiskt, kulturellt och språkligt än motsvarande placering i ett svenskt skolhem.

     Alla borde ha rätt att få växa upp på sitt modersmål, det gäller alldeles särskilt samhällets mest utsatta barn.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 41000 Övriga sociala uppgifter s. 71

Momentmotivering: Föreslås att motiveringen under momentet ges ett tillägg med följande lydelse: "Under året vidtas åtgärder för att likställa svenska skolhem med finska så att åländska barn långsiktigt garanteras en svenskspråkig uppväxt.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

Brage Eklund

 

 

Axel Jonsson