Budgetmotion 58/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 58/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Tony Asumaa m.fl.

2014-09-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kapitallån till det bolag som ska bildas för att förverkliga den digitala agendan

 

Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslår landskapsregeringen att ett anslag om 1.500.000 euro beviljas som ett kapitallån till aktiebolaget ÅDA, som ännu inte bildats eller har en vald bolagsstyrelse, för att förverkliga den digitala agendan.

 

Lånetiden för kapitallånet föreslås vara 10 år, varav de första fem åren är räntefria och de sista fem åren är bundna till en ränta om 1 procent.

 

Enligt aktiebolagslagen är det allmänt styrelsens uppgift att svara för aktiebolagets förvaltning och att försäkra att verksamheten är ändamålsenligt organiserad. Huvudregeln är således att styrelsen beslutar om upptagande och återbetalning av främmande kapital om bolagsordningen inte anger annat. Det samma gäller också beslut om kapitallån. Just nu fins inget bolag som heter ÅDA och därmed ingen tillsatt styrelse som kan besluta om att uppta kapitallån.

 

I aktiebolagslagen stadgas klart och entydigt vilka regler som gäller för kapitallån. Ett skriftligt avtal ska alltid uppgöras. Enligt lagen har kapitallånet sämre ställning än andra skulder vad gäller återbetalning ifall bolaget upplöses eller går i konkurs.

 

Kapitallån kan användas för helt normal finansiering av verksamheten, vilket torde vara LR:s intention i detta fall. Detta kan användas t.ex. när bolagets egna kapital är så starkt att den som ger kapitallånet kan vara helt säker på att lån och ränta kan återbetalas. I detta fall saknas både bolag och aktiekapital.

 

Vad gäller räntans storlek på kapitallån bör den enligt lagstiftningen vara skälig och motsvara ränta på lån från penninginrättning, annars är det risk att det enligt myndigheterna betraktas som förtäckt dividend eller otillåtet statsstöd. Ränta kan inte heller utbetalas förrän bolaget har fria utdelningsbara medel. Ett kapitallån kan anses vara ett riskkapital och därför ska räntan vara skälig i förhållande till andra finansieringsformer.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

att moment 44.95.87 Kapitallån stryks med motiveringen att i dagsläget finns inget registrerat bolag som kan vara mottagare av det kapitallån som lr vill bevilja samt att risken för att kapitallånet ska uppfattas som otillåtet statsstöd är uppenbar.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 15:e september 2014

 

 

 

Tony Asumaa                                                                 Mats Perämaa

 

    

Katrin Sjögren                                                                 Viveka Eriksson

 

 

Torsten Sundblom                                     Gunnar Jansson