Budgetmotion 65/2018-2019

Rädda Torpfjärden

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  65/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Rädda Torpfjärden

 

Sommarens låga vattennivåer medförde att stora delar av Torpfjärden i Jomala, även kallad Svansjön, torrlades och att vassområdena bredde ut sig.

     Denna grunda havsvik utgör även en mycket viktigt lekplats för flera av våra viktigaste fiskarter för sportfiske och föda.

     I rapporten ”Grunda strandområden och havsvikar – viktiga förökningsområden för fisk (” konstaterar landskapsregeringens fiskeribyrå att Torpfjärden är en av få naturliga lekplatser för bl a gädda och abborre väster om Mariehamn.

     För att även i framtiden kunna bedriva ett hållbart fiske måste vi bevara och helst även förbättra naturliga lekplatser för fisk.

     Således är det oerhört viktigt att säkerställa vattennivån i Torpfjärden och även möjligheten för lekfisk att vandra upp i denna grunda och känsliga havsvik.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 45000 Vattenförsörjning och vattenvård, s 76

Ändring av anslag: Ökas med 20.000 €

Momentmotivering: Föreslås att momentet ges följande tillägg:

– regeringen vidtar åtgärder för att i samråd med berörda mark- och vattenägare rensa upp och muddra inloppet till Torpfjärden för att säkerställa vattengenomströmningen till den för Åland mycket viktiga biotop som lekplats för flera viktiga fiskarter.

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Brage Eklund

 

Axel Jonsson

 

Runar Karlsson