Budgetmotion 8/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 8/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Tony Asumaa m.fl.

2013-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Regelverk för skattegottgörelsen

 

 

Landskapsregeringen skriver följande om skattegottgörelsen:

 

”Med beaktande av nu kända uppgifter och antaganden om skatteinkomsternas utveckling på Åland och i riket för skatteåren 2013 och 2014 kan skattegottgörelsen för dessa år, som upptas som inkomst i landskapets budgeter åren 2015 respektive 2016, kalkyleras uppgå till ca 2 miljoner euro respektive 3 miljoner euro, vilket historiskt sett är mycket låga skattegottgörelser. De låga beloppen föranleds främst av att utvecklingen av samfundsskatterna för närvarande är sämre på Åland än i riket.”

 

 

Med hänvisning till det ovan framförda föreslår vi

 

att till den allmänna motiveringen under rubriken Ekonomisk politik, Budgetsituationen på sidan 9 fogas ny femte och sjätte stycken enligt följande: "Skattegottgörelsen är en inkomst av en sådan karaktär att den inte bör vara en fast del av landskapets löpande driftsutgifter. Med beaktande av att samfundsskatterna för närvarande är historiskt sett mycket låga och sämre på Åland än i riket ska inte samfundsskatterna utgöra ett tillskott för att täcka landskapets ökande driftsutgifter. I en landskapslag bör intas ett regelverk för vad skattegottgörelsen får användas till och som begränsar skattegottgörelsens användningsområde till främst återinvesteringar som genererar nya arbetsplatser och ökade inkomster för Åland.

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

 

Tony Asumaa

 

 

Torsten Sundblom

 

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren

 

 

 

Mats Perämaa

Viveka Eriksson