Budgetmotion 80/2021-2022

Samlat grepp kring sysselsättningen

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 80/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Påvals m.fl.

2022-09-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Samlat grepp kring sysselsättningen

 

Långtidsarbetslöshet är ett strukturellt samhällsfenomen som inte gagnar vare sig individen eller samhället. En meningsfull sysselsättning och ett arbetsliv är en viktig del i människans personliga utveckling och känsla av sammanhang. Någons som är glädjande är att arbetslösheten på Åland i augusti detta år är nere på 3,9 %, vilket är nära nivån som var innan pandemins början. Samtidigt har vårt samhälle i det rådande finansiella läget allt att vinna på att så många som möjligt kan bli arbetsföra och bidragande. Ett arbetsmässigt utanförskap innebär däremot mänskligt lidande och en samhällskostnad. En del grupper inom arbetsmarknaden kan behöva riktade insatser för att komma in på arbetsmarknaden. Dit hör t.ex. ungdomar, inflyttade och partiellt arbetsföra personer.

 

Personer som pga sjukdom, pågående beroendeproblematik eller annan orsak har befunnit sig i långvarig arbetslöshet, behöver få tillgång till individanpassad arbetsträning och arbetsrehabilitering med målet att få en förbättrad försörjningskapacitet. I dagsläget finns ingen åländsk lagstiftning som reglerar arbetsrehabilitering, vilket är en förutsättning för att dessa personer ska kunna få en chans till en hållbar försörjning. Även de som är inflyttade och som inte har svenska som modersmål behöver få möjlighet till stöd för att kunna bidra till samhället med sin kompetens och använda den i samband med språkträning.

 

Landskapsregeringen behöver värna sysselsättningen och kompetensförsörjningen, speciellt för dem som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi efterlyser en långsiktig översyn över landskapsregeringens arbetsmarknadspolitik med fokus på att så många vuxna medborgare som möjligt kan komma in på arbetsmarknaden, öka sin kapacitet och bidra med sin kompetens, för att bidra till tillväxt på det mänskliga planet men även för samhällsekonomin i stort. Åtgärderna behöver ha individen i centrum och utföras i tätt sektoröverskridande samarbete mellan berörda myndigheter.

 

 


 

FÖRSLAG

    

 

Moment: 86050 Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, överföringar

 

Ändring av anslag: -

 

Momentmotivering: Följande text läggs till: "Landskapsregeringen återkommer i årsbudget 2023 med ett samlat grepp kring sysselsättningen som innehåller konkreta åtgärder för de ålänningar som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Däribland en översyn kring vilka lagändringar som krävs kring bland annat arbetsrehabilitering och integrationsfrämjande arbetsmarknadsinsatser."

 

 

 

 

Mariehamn den 12 september 2022

 

 

 

 

Simon Påvals

 

 

 

 

Katrin Sjögren

 

 

 

 

John Holmberg

 

 

 

 

Rainer Juslin

 

 

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

 

 

Ingrid Zetterman