Budgetmotion 9/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 9/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Tony Asumaa m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Indexjustering av landskapsandelarna till kommunerna

 

 

I Landskapslag om landskapsandelar till kommunerna (1998/25) 2 kap. 4§ (1998/25) Justering av landskapsandelarna i motsvarighet till förändringar i kostnadsnivån, stipuleras att ”Landskapsandelarna för driftskostnaderna justeras under verksamhetsåret i motsvarighet till de faktiska förändringarna i kostnadsnivån utgående från en jämförelse mellan prisindex för den kommunala basservicen året före verksamhetsåret och prisindex för den kommunala basservicen verksamhetsåret.”

     Prisindexet för den kommunala basservicen på Åland steg år 2013 med 2,5 procent. Dessa kostandsökningar ska enligt gällande lag regleras genom indexjusteringen av landskapsandelarna för redan utförd service.

     För att kommunerna skall kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot ålänningarna enligt de lagar lagtinget påfört kommunerna måste finansieringen av kommunens verksamheter vara stabil och förutsägbar.

     I budgeten för 2014 avser nu landskapsregeringen ensidigt att inte ta hänsyn till denna lag och slopa indexjusteringen av landskapsandelarna till kommunerna. Att inte stå fast vid lagens bestämmelser om indexjustering av landskapsandelarna har direkt negativa konsekvenser för alla åländska kommuners ekonomi. Landskapsregeringen tar inte ett helhetsansvar för den åländska ekonomin utan skjuter över en stor del av det ekonomiska ansvaret på kommunerna. Om förslaget genomförs måste detta kompenseras med höjda kommunalskatter och ökad upplåning i våra kommuner vilket leder till minskad köpkraft och att välfärdsservicen försämras.

 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 44.05.31. Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F) höjs med 712.712 euro samt att, motiveringen under momentet får följande tillägg: ”Anslaget täcker utgifterna för att fullfölja den indexjustering som av landskapslagen (1993:70) om landskapsandelar till kommunerna, ändringen 2007/ 68, förutsätter.

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Tony Asumaa

 

 

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren

 

 

 

 

Mats Perämaa

Viveka Eriksson