Finans- och näringsutskottets betänkande 10/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2013-2014

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2014-01-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Ändringar i skattelagstiftningen 2014

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 5/2013-2014

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår vissa ändringar i skattelagstiftningen.

     Maxbeloppet för grundavdraget vid kommunalbeskattningen höjs med 50 euro, från 2 880 till 2 930 euro. Dessutom sänks procentsatsen för minskningen av avdraget på den del av förvärvsinkomsten som överstiger maxbeloppet från 20 % till 19 %.

     Kommunalskattesatsen för samfund justeras så att den totala skattesatsen för företag på Åland sänks från 24,5 % till 20 %. Samtidigt förkortas tillämpningstiden för de tillfälliga skattelättnaderna som skulle gälla skatteåren 2013–2015 med ett år, så att de gäller 2013–2014. Skattelättnaderna gäller dubbla avskrivningar på anskaffningsutgifterna för en fabrik eller en verkstad samt tilläggsavdrag på basis av löner företag betalar ut till sina arbetstagare för forsknings- och utvecklingsverksamhet.

     Kompensationen till kommunerna för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst anpassas till följd av att samfundsskattesatsen ändras.

     Slutligen föreslås bestämmelser om kompensation till kommunerna för den sänkning av skatteinkomsterna som orsakas av att grundavdraget höjs.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas.

 

Utskottets synpunkter

 

De föreslagna ändringarna följer motsvarande förändringar som vidtagits i rikslagstiftningen. Grundavdraget höjs vilket är positivt för låginkomsttagarna och gynnar deras köpkraft. Samfundsbeskattningen sänks från 24,5 procent till 20 procent skatteåret 2014. Eftersom samfundsbeskattningen delvis är en kommunalskatt måste den åländska kommunalbeskattningen justeras om åländska företag ska erhålla samma skattesats som företag i riket. Justeringen innebär en mindre höjning av kommunalskattesatsen. Utskottet finner att det inte är ändamålsenligt att låta bli att ändra kommunalskattesatsen och därmed medge en mindre sänkning av den totala samfundskatt som åländska företag ska erlägga med beaktande av den ökade administration detta skulle medföra.

     I samband med sänkningen av samfundsskatten avskaffas och begränsas vissa avdrag. Bland dessa finns tilläggsavdraget för forsknings- och utvecklingsverksamhet samt höjda avskrivningar på produktiva investeringar.

     Till följd av ändringarna i samfundsbeskattningen justeras även kompensationen för uteblivna inkomster från kapitalbeskattningen.

     Utskottet noterar att eftersom näringsstrukturen på Åland och i riket skiljer sig åt kommer olika skattelagar av s.k. blankettlagskaraktär att få olika faktisk effekt på Åland och i riket. Med anledning härav påminner utskottet att landskapsregeringen i samband med kommande lagförslag på skatteområdet gör en analys av på vilket sätt de faktiska effekterna skiljer sig åt.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 januari 2014 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund och lagberedaren Diana Lönngren.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Tony Asumaa, Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen oförändrade.

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 14 januari 2014

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte