Finans- och näringsutskottets betänkande 10/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2019-2020

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2020-04-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Ändringar i kommunalbeskattningen av företag, näringsidkare och jordbrukare 2020-2027

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 12/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Höranden. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att en lag om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020–2023 görs tillämplig vid kommunalbeskattningen genom en blankettlag. Den föreslagna lagen är tidsbunden och ger skattskyldiga som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk rätt att göra en dubbelt så stor avskrivning på anskaffningsutgifterna för lösa anläggningstillgångar som tas i bruk under åren 2020–2023.

     Med hänvisning till att den ovannämnda lagen bedöms påverka kommunernas skatteintäkter under åren 2020–2027 har fördelningen av samfundsskatten mellan de olika skattetagarna ändrats i riket. Landskapsregeringen föreslår därför att skattesatserna för samfund och samfällda förmåner vid kommunalbeskattningen ändras under dessa år. Förslaget innebär att de totala skattesatserna för samfund och samfällda förmåner förblir oförändrade under hela perioden, det vill säga 20 respektive 26,5 %.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att lagförslaget är ägnat att ge företag, näringsidkare och jordbrukare på Åland samma möjligheter till avskrivningar på maskiner, inventarier och lösa anläggningstillgångar som motsvarande aktörer har i Finland. Samtidigt justeras kommunalskattesatsen för samfund på samma sätt som i Finland för att motverka bortfall av kommunala skatteintäkter till följd av den ökade avskrivningstakten.  

      

     Förslaget är i grunden en näringspolitisk insats som syftar till att stimulera företagens privata investeringar för att på sikt leda till ökad lönsamhet och ökade beskattningsbara vinster. Långsiktigt torde förslaget ha positiva effekter på den offentliga ekonomin. I ljuset av den pågående pandemin och därmed sammanhängande ekonomiska osäkerhet är det svårt att bedöma om föreslaget kommer att ha avsedd effekt. Eftersom det är viktigt att aktörer på Åland inte har sämre förutsättningar än motsvarande aktörer i riket och eftersom olika regelverk i stats- respektive kommunalbeskattningen skulle komplicera näringsidkarnas redovisning är utskottet ändå enigt om att förslaget bör omfattas.

     Utskottet har funnit det motiverat att särskilt överväga huruvida förslagets effekter nu, i den mera trängda ekonomiska verklighet som följer av pandemin, blir svåra att hantera för de största skattetagarna. Utskottet har erfarit att effekterna förväntas bli förhållandevis små jämfört med det stora bortfall av kommunal- och samfundsskatteintäkter som nu är att vänta, men att det nu är särskilt viktigt att man följer upp utfallet samt riktar kompensation och stöd till de skattetagare som påverkas mest.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15.04.2020 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över ärendet.

 

Höranden

 

Utskottet har i ärendet hört näringsministern Fredrik Karlström och lagberedaren Diana Lönngren från Ålands landskapsregering samt finanschefen Peter Karlsson från Mariehamns stad.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Liz Mattsson och Stephan Toivonen samt ersättaren Tage Silander.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i oförändrad lydelse.

 

 

 

Mariehamn den 30 april 2020

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Emma Dahlén