Ändringar i kommunalbeskattningen av företag, näringsidkare och jordbrukare 2020–2027

Lagförslag LF 12/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att en lag om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020–2023 görs tillämplig vid kommunalbeskattningen genom en blankettlag. Den föreslagna lagen är tidsbunden och ger skattskyldiga som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk rätt att göra en dubbelt så stor avskrivning på anskaffningsutgifterna för lösa anläggningstillgångar som tas i bruk under åren 2020–2023. Med hänvisning till att den ovannämnda lagen bedöms påverka kommunernas skatteintäkter under åren 2020–2027 har fördelningen av samfundsskatten mellan de olika skattetagarna ändrats i riket. Landskapsregeringen föreslår därför att skattesatserna för samfund och samfällda förmåner vid kommunalbeskattningen ändras under dessa år. Förslaget innebär att de totala skattesatserna för samfund och sam-fällda förmåner förblir oförändrade under hela perioden, det vill säga 20 respektive 26,5 %.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Jord- och skogsbruk, fiske