Finans- och näringsutskottets betänkande 10/2012-2013

Lagtingsår: 2012-2013

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2012-2013

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2013-01-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2012

·       Landskapsregeringens budgetförslag nr 2/2012-2013

·       Budgetmotion nr 46/2012-2013

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Budgetmotionen. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Ålands hälso- och sjukvård. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 4

Hörande. 4

Närvarande. 4

Reservationer 4

Utskottets förslag. 4

 

                                                                

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till andra tillägg till budgeten för år 2012. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 6.962.000 euro. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 347.698.000 euro budgeterats för år 2012.

 

Budgetmotionen

 

I Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion nr 46/2012-2013 föreslås att texten om inrättande av en tjänst som rederichef i detaljmotiveringen under moment 48.21.20. Rederienheten - verksamhetsutgifter utgår.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till andra tillägg till budgeten för år 2012 antas med beaktande av utskottets motiveringar i betänkandet. Budgetmotion nr 46/2012-2013 föreslås förkastad.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Ålands hälso- och sjukvård

 

Utskottet har erfarit att Ålands hälso- och sjukvårds inkomstanslag sannolikt kommer att underskridas och att myndighetens utgiftsanslag sannolikt kommer att överskridas i förhållande till landskapsregeringens förslag till andra tillägg till budgeten för år 2012. Utskottet konstaterar att landskapsregeringen inte beaktat dessa överskridningar respektive underskridningar. Dessa avvikelser blev kända under ärendets behandling. Utskottet väljer att inte göra justeringar i budgetförslaget med anledning av det utskottet erfarit eftersom så stora förändringar ska ske utgående från förslag från landskapsregeringen.

     Utskottet konstaterar att ÅHS verksamhetsutgifter utgör en mycket stor andel av landskapets totala kostnader varför det är helt nödvändigt att få kontroll över myndighetens kostnadsutveckling för att nå en budget i balans inom mandatperioden.

     Utskottet förutsätter noggranna analyser över budgetutfallet för år 2012 och att landskapsregeringen återkommer i den första tilläggsbudgeten för år 2013 med analysresultat och åtgärdsprogram i syfte att skapa en god och kostnadseffektiv sjukvård inom given budgetram.                         

     Utskottet hänvisar till sina skrivningar i betänkande nr 6/2012-2013 där följande anges: ”Utskottet förutsätter att landskapsregeringen tillsammans med ÅHS styrelse vidtar omstruktureringar i fråga om ÅHS ekonomi och ledningssystem i syfte att säkerställa att ÅHS styrelse och landskapsregeringen erhåller fullständig kontroll över ÅHS kostnadsutveckling.”.

 

 

Detaljmotivering

 

 

INKOMSTER

 

 

 

 

35.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

35.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

Utskottet har erfarit att utgående från utfallet i redovisningen per november månad och delar av december månad kan nu konstateras att prognosen för hela året avviker så att inkomsterna tenderar bli lägre än i förslaget till andra tilläggsbudget.

 

35.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster

 

Med hänvisning till det som anges under kapitel 35.70. har utskottet erfarit att anslaget torde komma att underskridas med ytterligare ca 200 000 euro utöver landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget. Utskottet hänvisar i övrigt till skrivningarna under betänkandets allmänna motivering.

 

35.70.39.

Kommunernas ersättning för Gullåsen

 

Med hänvisning till det som anges under kapitel 35.70. har utskottet erfarit att anslaget torde komma att underskridas med ytterligare ca 100 000 euro utöver landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget. Utskottet hänvisar i övrigt till skrivningarna under betänkandets allmänna motivering.

 

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

37.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

37.01.01.

Näringsavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsinkomster

 

Utskottet förväntar sig att landskapsregeringen i kommande budgetförslag beskriver det totala ekonomiska utfallet gällande Ålands industrihus Ab och speciellt fastigheten ITiden.

 

 

 

UTGIFTER

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

43.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

43.60.20.

Ålands polismyndighet – verksamhetsutgifter (VR)

 

Utskottet konstaterar att anskaffningar ska täckas av anslag i grundbudget. I detta fall godkänner utskottet anslagsökningen men verksamheten måste i fortsättningen hålla sig till angiven budgetram. Budgetdisciplinen måste vara första prioritet. Utskottet hänvisar i övrigt till sina skrivningar gällande budgetdisciplin under rubriken ”Landskapets budgetekonomi” i betänkande nr 6/2012-2013 där följande anges: ”Lagtinget har ett flertal tillfällen efterlyst krafttag för att erhålla budgetdisciplin. Flera verksamheter kommer att få svårt att hålla givna budgetramar men tilläggsbudget bör inte beviljas för sådana budgetöverskridningar som borde ha kunnat förutses och hanterats genom anpassning av verksamheten. Utskottet framhåller nu att det är viktigt att anslagen räcker till för de olika verksamheterna och att det är väsentligt att landskapsregeringen försöker verka för att utgiftsanslagen underskrids där det är möjligt samtidigt som verksamheten bedrivs som angivits i budget och verksamhetsplaner.”.

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

45.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård – verksamhetsutgifter (VR)

 

Utskottet har erfarit att utgående från utfallet i redovisningen per november månad och delar av december månad kan nu konstateras att prognosen för hela året avviker så att utgifterna tenderar bli högre än i förslaget till andra tilläggsbudget.

     Med hänvisning till det som anges ovan har utskottet erfarit att anslaget torde komma att överskridas med ytterligare ca 400 000 euro utöver landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget. Utskottet hänvisar i övrigt till skrivningarna under betänkandets allmänna motivering.

 

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

47.30.50.

Arbetslöshetersättningar (F)

 

Utskottet har erfarit att arbetslöshetsgraden bland unga har ökat och att den enligt senaste statistik ligger på ca 8,6 procent.

     Utskottet har erfarit att landskapsregeringen årligen fastställer en verksamhetsplan för arbetsmarknadspolitiken som utgör riktlinjer för AMS verksamhet. AMS ledningsgrupp har utarbetat ett förslag som nu kommer att processas inom landskapsregeringen. Där ingår sysselsättningsfrämjande åtgärder, stödinriktade åtgärder och utbildningsinsatser.

     Landskapsregeringen har dessutom beviljat Ålands näringsliv r.f. finansiering för "Sommarlovsentreprenörer" där 15 ungdomar med handledning ska få starta företag som drivs under sommarmånaderna.

     Utskottet ber landskapsregeringen fokusera på sysselsättningsfrämjande åtgärder där de unga är en viktig målgrupp.

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

48.21.

REDERIVERKSAMHET

48.21.20.

Rederienheten – verksamhetsutgifter (VR)               

 

I ltl. Torsten Sundbloms budgetmotion nr 46/2012-2013 föreslås att texten om inrättande av en tjänst som rederichef i detaljmotiveringen under moment 48.21.20. Rederienheten - verksamhetsutgifter utgår.

     Utskottet föreslår att motion nr 46/2012-2013 förkastas. Utskottets beslut har fattats efter omröstning som utföll 4-3. Beslutet biträddes av ordförande Jörgen Pettersson, vice ordförande Mika Nordberg samt ledamöterna Petri Carlsson och Karl-Johan Fogelström.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 januari 2013 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över budgetförslaget och budgetmotionen.           

 

Hörande

 

Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund, ministern Veronica Thörnroos, tf. rederichefen Kaj Jansson, avdelningschefen Linnea Johansson, avdelningschefen Niklas Karlman, budgetplaneraren Robert Lindblom, ekonomichefen Mari Lövgren från ÅHS, tf hälso- och sjukvårdsdirektören Bengt Michelsson från ÅHS, finanschefen Conny Nyholm, polismästaren Teijo Ristola och myndighetschefen Casper Wrede.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden Mika Nordberg samt medlemmarna Petri Carlsson, Karl-Johan Fogelström, Brage Eklund och Mats Perämaa samt ersättaren Torsten Sundblom.

 

Reservationer

 

Reservation som har fogats till betänkandet har inlämnats av ledamöterna Mats Perämaa och Brage Eklund samt ersättaren Torsten Sundblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till andra tillägg till budgeten för år 2012,

 

att lagtinget förkastar budgetmotion nr 46/2012-2013,

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att göra noggranna analyser över budgetutfallet för ÅHS gällande budgetåret 2012 och återkomma i första tilläggsbudget för år 2013 med analysresultat och åtgärdsprogram i syfte att skapa en god och kostnadseffektiv sjukvård inom given budgetram samt

 

att lagtinget beslutar att andra tillägget till budgeten för år 2012 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.

 

 

 

Mariehamn den 15 januari 2013

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte


 

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa m.fl.

2013-01-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reservation till budgetbetänkande nr 10/2012-2013

 

Vi reserverar oss mot finans- och näringsutskottets betänkande till den del det gäller moment 48.21.20. REDERIVERKSAMHET - verksamhetsutgifter (VR). Utskottsmajoriteten föreslår att budgetmotion nr 46/2012-2013 förkastas vilket vi anser är ett illa underbyggt beslut.

      Inom trafikavdelningen finns redan ett flertal chefstjänster och vi anser att det är fel att i ekonomiskt kärva tider inrätta en ny tjänst som rederichef och speciellt då landskapsregeringen samtidigt överväger ytterligare privatiseringar.

       Det är fel att i tilläggsbudget inrätta nya tjänster. Speciellt då denna tilläggsbudget gäller ett redan passerat budgetår.

       Vi anser att det behöver göras en noggrann översyn av de chefstjänster som finns vid trafikavdelningen innan en rederichefstjänst inrättas där målet måste vara att antalet chefstjänster helst bör minska men absolut inte öka.

 

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att texten om inrättande av en tjänst som rederichef i detaljmotiveringen under moment 48.21.20. Rederienheten - verksamhetsutgifter utgår samt

 

att i betänkandets detaljmotivering under moment 48.21.20 införs följande text: ”Landskapsregeringen gör en helhetsöversyn av antalet chefstjänster och uppgifterna som ingår i tjänsterna.”.

 

 

 

Mariehamn den 16 januari 2013

 

 

 

Mats Perämaa                                            Torsten Sundblom

 

 

 

Brage Eklund