Finans- och näringsutskottets betänkande 10/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2018-2019

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2018-12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förtydligande av bestämmelserna om basbeloppen för grundskolan

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2018-2019

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att bestämmelserna om beräkning av basbeloppen för grundskolan i landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna förtydligas. Genom förslaget korrigeras en otydlig formulering som innebär att tolkningen av lagen inte är entydig. Samtidigt klargörs att basbeloppen för grundskolan ska beräknas enligt den ursprungliga avsikten med lagen.

     Den föreslagna lagändringen avses att bli tillämpad från och med finansåret 2019. Lagförslaget sammanhänger med landskapsregeringens förslag till budget för landskapet Åland 2019 på ett sådant sätt att den bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagen godkänns i enlighet med förslaget.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att förslaget syftar till att korrigera ett tekniskt fel som framkommit i landskapsandelslagen (2017:120) och som strider mot lagens ursprungliga ändamål. Utskottet har med anledning därav ingenting att anföra.

     Utskottet konstaterar att landskapsregeringen föreslår att lagen bringas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen. Utskottet ser detta förfarande som motiverat med tanke på att landskapsandelarna för 2019 ska fastställas av landskapsregeringen senast den 11 januari 2019.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 21 november 2018 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mats Perämaa, budgetplaneraren Robert Lindblom och lagberedaren Diana Lönngren.

      I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Petri Carlsson, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos och ledamoten Stephan Toivonen.

     Utskottet har röstat i ärendet. Rösterna utföll 4-2. Rösterna för lagförslaget biträddes av ordföranden Petri Carlsson, viceordföranden Göte Winé, ledamöterna Ingrid Johansson och John Holmberg. Vicetalman Veronica Thörnroos och ledamoten Lars Häggblom röstade mot förslaget. Ledamoten Stephan Toivonen avstod från att rösta.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.

 

 

 

Mariehamn den 13 december 2018

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson