Förtydligande av bestämmelserna om basbeloppen för grundskolan

Lagförslag LF 4/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

beloppen för grundskolan i landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna förtydligas. Genom förslaget korrigeras en otydlig formulering som innebär att tolkningen av lagen inte är entydig. Samtidigt klargörs att basbeloppen för grundskolan ska beräknas enligt den ursprungliga avsikten med lagen.
Den föreslagna lagändringen avses att bli tillämpad från och med finansåret 2019. Lagförslaget sammanhänger med landskapsregeringens förslag till budget för landskapet Åland 2019 på ett sådant sätt att den bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Kommunförvaltningen