Finans- och näringsutskottets betänkande 10/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2020-2021

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2021-03-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021

 

·       Landskapsregeringens budgetförslag nr 3/2020-2021

·       Komplettering av budgetförslag nr 3a/2020-2021

·       Budgetmotion nr 80/2020-2021

 

                                                                 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag jämte komplettering. 1

Motioner 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Allmän motivering. 2

Detaljmotivering. 4

Ärendets behandling. 5

Motioner 5

Höranden. 5

Reservationer 5

Närvarande. 5

Utskottets förslag. 5

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag jämte komplettering

 

Landskapsregeringen har föreslagit att lagtinget antar en första tilläggsbudget för 2021 jämte ett kompletterande budgetförslag. Budgetförslaget har föranletts av ökade kostnader för Covid-19-pandemin, extraordinära kostnader för uppsagda tjänsteavtal i rederiverksamheten, temporära ökningar av studiestödskostnaderna och ett ökat anslag för marknadsföring av Åland. Vidare föreslås ändringar i fullmaktsskrivningarna i huvudbudgeten för den planerade upphandlingen av kollektivtrafik samt ett förslag till omdisponering av investeringsfullmakten till fastighetsverket gällande vissa investeringar i nya och befintliga byggnader. I det kompletterande budgetförslaget finns ett litet tilläggsanslag för Ålands hälso- och sjukvård förknippat med en avvikande reglering av vårdgarantin.

     På intäktssidan återfinns en ersättning från staten för pandemikostnader samt slutavräkningen för återbäringen av lotteriskatten för år 2020.

     Budgetförslaget som helhet uppvisar en nettointäkt om 116 000 euro.

     Efter att tilläggsbudgeten beaktats har kostnadsanslag om 368,7 miljoner euro och intäkter om 348,8 miljoner euro budgeterats, vilket ger ett budgetunderskott om 19,8 miljoner euro före extraordinära budgetposter.

     Förslaget till tilläggsbudget åtföljs av två lagförslag gällande ändring av landskapslagen (2006:71) om studiestöd och landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård.

 

Motioner

 

I anslutning till budgetförslaget har en budgetmotion inlämnats.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att budgetförslaget godkänns med de ändringar utskottet föreslår. Budgetmotionen föreslås förkastad.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Med tanke på att landskapets ekonomiska situation är pressad efterlyser utskottet att också tilläggsbudgeterna ska innehålla en kort presentation av centrala faktorer av vikt för landskapsbudgeten, t.ex. likviditeten och skatteintäkternas utveckling.

 

Marknadsföringsstöd

 

Utskottet har erfarit att pandemin har framtvingat ändrade resemönster som har inneburit nya strategiska utmaningar för marknadsföringen av Åland som destination. Fokuseringen på närturism innebär att man delvis konkurrerar med de närmaste grannregionerna, när man tidigare har kunnat samarbeta, exempelvis med Åboland kring storregionen ”Skärgården”. Med anledning av pandemins följdverkningar behövs strategisk kommunikation om tryggt resande till Åland. Utskottet har erfarit att 54 % av resenärerna ser färjan till Åland som en flaskhals p.g.a. rädsla för smitta.  Rederierna har vidtagit ett antal åtgärder för att öka tryggheten i resandet, något som bör kommuniceras till potentiella inresande och turister. Fjolårets marknadsföringssatsning som Visit Åland utförde gav stor exponering i storstadsområdet vilket gav betydande synlighet för Åland och resulterade i ett ökat besökstal från Finland. Det är mycket viktigt att Åland syns även detta år och en extra satsning på marknadsföring är nödvändig. Utskottet noterar att Visit Åland har utökat samarbetet med rederierna gällande destinationsmarknadsföringen. Totalt sett kan pandemin medföra att nya varaktiga ändringar i resandemönstren kommer att uppstå.

 

Fullmakt för upphandling av kollektivtrafik

 

Landskapsregeringen föreslår en ändring av fullmakten för upphandling av kollektivtrafiken i tätortsområdet Mariehamn och Jomala i enlighet med Trafikförsörjningsprogrammet.  Fullmakten höjs från 9,7 miljoner euro till 11,7 miljoner euro, samtidigt som upphandlingsperioden förlängs med ca 2,5 år att gälla till och med första halvåret 2034.

     Upphandlingen av kollektivtrafiken baserar sig på det trafikförsörjningsprogram för perioden 2021-2024 som för närvarande förbereds för antagande efter att remissvaren inkommit. Programmet ska kontinuerligt uppdateras.

     Enligt EU-direktiv 2019/1161 ska en andel om 41 % av bussarna i stadstrafik drivas på ett förnyelsebart sätt, varav minst hälften av fordonen ska vara eldrivna. Från och med 1.1.2026 höjs detta krav till 59 %, varav hälften eldrivna.

     Utskottet anser att det är av yttersta vikt att kollektivtrafiken anpassas till brukarnas behov och att en brukarenkät bör genomföras senast i samband med uppgörandet av det uppdaterade trafikförsörjningsprogrammet. Vidare är det viktigt att centralorterna, t.ex. Prästgården by i Jomala, är sammankopplade med tätortstrafikens randområden. Utskottet har också erfarit att det inom ramen för den kommande upphandlingen är möjligt att flytta linjedragningar ifall det visar sig att behoven av trafik är större på någon annan plats än för den ursprungliga upphandlingens linjedragning.

     Utskottet noterar att grundbudgeten också innehåller en fullmakt om 6 miljoner euro med en option om ytterligare 6 miljoner euro för upphandling av kollektivtrafiken på landsbygden gällande 2 år med ytterligare 2 år som option. Utskottet konstaterar att tilläggsbudgeten inte påverkar denna del av fullmakten.

 

Investeringsfullmakt för Landskapets fastighetsverk

 

Landskapsregeringen föreslår en omdisponering av fullmakten för Fastighetsverkets investeringar på grund av att totalkostnaden för besökscentret i Bomarsund har ökat.

     Enligt grundbudgeten skulle de totala investeringskostnaderna för Fastighetsverket under år 2021 högst få uppgå till 13 750 000 euro. För att få in besökscentrets ökade kostnader (575 000 euro) i fullmaktsramen föreslår landskapsregeringen att fullmaktens innehåll omdisponeras sålunda att projektet med ombyggnad av Eckerö post- och tullhus skjuts på framtiden (250 000 euro) och posten för planerat underhåll minskas (325 000 euro). Eftersom en del av fullmakten till besökscentret läggs på år 2022 minskar den totala fullmakten för år 2021 från 13,75 miljoner euro till 13,48 miljoner euro.

     Utskottet konstaterar att det i budgeten har uppstått en situation där fullmakten för Fastighetsverket rent budgettekniskt används på samma sätt som de direkta anslagen användes tidigare, specificerat mot enskilda projekt. Då landskapslagen (2015:110) om landskapets fastighetsverk tillkom var avsikten inte att tillämpa denna typ av detaljerad budgetering.

     Vid tillkomsten av fastighetsverkslagen (LF 24/2014-2015) var en av tankarna att upphandlingarna av större investeringar skulle kunna hanteras smidigare, bland annat för att slippa göra uppehåll i en upphandlingsprocess för att begära tilläggsmedel från lagtinget. Avsikten har således inte varit att detaljstyra investeringarnas storlek, utan endast styra via ett maximibelopp för de totala investeringarna. Tanken med detta har varit att lagtinget ska ha en helhetskontroll över storleken på landskapets samtliga investeringar, inte att styra på detaljnivå. Denna princip användes också i 2016-års budget, vilket var det första budgetåret där Fastighetsverket ingick som en fristående enhet.

     Utskottet anser att besökscentret ska genomföras enligt landskapsregeringens förslag och omfattar också principen om att projektet ska genomföras inom ramen för den totala fullmakten.

     Utskottet betonar att i kommande investeringar bör satsningar som stöder besöksnäringen prioriteras.

     Utskottet konstaterar att det i samband med nyinvesteringar i fastighetsbeståndet ska finnas en tydlig politisk beställning från landskapsregeringen och dess ansvariga myndighet. Fastighetsverket ansvarar för att den beställda investeringen genomförs.

     Utskottet anser vidare att landskapsregeringen bör göra en utvärdering av landskapslagen om landskapets fastighetsverk och fastställa de förfaranden som ska tillämpas mellan Fastighetsverket och landskapsregeringens verksamhetsorgan.

 

Om fullmakter i allmänhet

 

Utskottet har konstaterat att det för närvarande råder osäkerhet när det gäller användningen av fullmakter rent generellt i samband med budgetarbetet. Det är av största vikt för såväl förvaltningen som de politiska organen att detta klarläggs. Av särskild vikt är det att tidpunkten för när en förbindelse ingås med marknaden om en upphandling är tydlig för alla. Det borgar för långsiktigt hållbara beslut över mandatperioder och förhindrar kostsamma rättsprocesser om avtal hävs. Långa avtal som håller hela vägen är en förutsättning för att privata företag ska våga åta sig stora investeringar. 

     Utskottet uppmanar därför landskapsregeringen att i samband med något av de kommande budgetförslagen inkomma med ett förslag till förfarande för hur fullmakter inom olika verksamheter ska hanteras i budgetprocessen.

 

Motioner

 

Med hänvisning till betänkandets detaljmotivering föreslås att budgetmotionen nr 80 förkastas.

 

Detaljmotivering

 

 

 

 

 

 

ÖVERFÖRINGAR

 

700          INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTINGSOMRÅDE   

747          Övrig trafik

74700      Understöd för övrig trafik

 Ltl Stephan Toivonen föreslår i motiveringen till momentet under  rubriken ”Fullmakt” att texten efter det andra strecket får följande lydelse:   

- upphandling av en totalentreprenad på 10 år med nya eldrivna fordon, eller andra fossilfria fordon, i enlighet med trafikförsörjningsprogrammet och med planerad driftstart senast 1.7.2024. Den förväntade driftskostnaden är uppskattad till 870.000 euro per år, vilket skulle leda till en totalkostnad för entreprenaden om 8.700.000 euro. Nettokostnaden blir mindre då biljettintäkterna tillfaller landskapet.

Förslaget erhöll inget understöd.

 

 

 

 

 

 

 

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

 

 

 

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER FRÅN LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

892

Finansiella poster

89230

Landskapets fastighetsverk

Ltl Lars Häggblom understödd av ltl Jörgen Strand föreslår att besökscentret i Bomarsund ska förverkligas inom ramen för den kostnadsfullmakt som beviljades i grundbudgeten och således inte erhålla en förhöjd kostnadsfullmakt.

     Utskottet förrättade omröstning om förslaget. Utskottets förslag till betänkande vann med rösterna 5-2, varvid beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson, ledamöterna Nina Fellman, Liz Mattsson, Stephan Toivonen samt ersättaren Katrin Sjögren.

En reservation mot beslutet har inlämnats av ledamöterna Lars Häggblom och Jörgen Strand.

I budgetmotion nr 80/2020-2021 föreslår ltl Nina Fellman att fullmakten för ombyggnad av Eckerö post- och tullhus kvarblir i budgeten och projektet genomförs som planerat under 2021. Motionen har inte vunnit understöd.

En reservation mot beslutet har inlämnats av ledamoten Nina Fellman.

 

 

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 mars 2021 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över förslaget till tilläggsbudget.

 

Motioner

 

I anslutning till budgetförslaget har utskottet behandlat följande budgetmotioner:

 

Färdigställande av Eckerö post- och tullhus

Ltl Nina Fellmans budgetmotion nr 80/2020-2021

 

Höranden

 

Utskottet har i ärendet hört ministrarna Annika Hambrudd, Roger Höglund och Christian Wikström, finanschefen Conny Nyholm, budgetplaneraren Robert Lindblom och upphandlingsjuristen Sofia Higson vid finansavdelningen, verkställande direktören Stefan Rumander vid Landskapets fastighetsverk, biträdande ingenjören Gunnar Westling vid infrastrukturavdelningen, verkställande direktören Jan Hanses och informationsdirektören Johanna Boijer-Svahnström vid Viking Line Abp, marknadsdirektören Maria Hellman-Aarnio vid Eckerölinjen Ab, avdelningschefen Niklas Stenbäck, byråchefen Viveca Löndahl, museichefen Annika Dahlblom vid utbildnings- och kulturavdelningen, verkställande direktören Lotta Berner Sjölund vid Visit Åland r.f. samt arkitekt Michael Donalds vid Donalds arkitekter Ab.

 

Reservationer

 

Till betänkandet har fogats en reservation av ledamoten Nina Fellman och en gemensam reservation av ledamöterna Lars Häggblom och Jörgen Strand.

 

Närvarande

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Liz Mattsson, Jörgen Strand och Stephan Toivonen samt ersättaren Katrin Sjögren.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

-          att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till första tillägg till budgeten för år 2021 jämte komplettering av densamma,

-          att budgetmotionen förkastas samt

-          att lagtinget beslutar att första tillägget till budgeten för år 2021 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.

 

 

 

Mariehamn den 23 mars 2021

 

 

Ordförande

 

 

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

 

 

Sten Eriksson