Finans- och näringsutskottets betänkande 11/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2016-2017

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2017-03-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Godkännande av avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning

·       Republikens presidents framställning nr 6/2016-2017

·       Landskapsregeringens yttrande nr 6/2016-2017-s

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landska­pets be­hörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Propositionens huvudsakliga innehåll

 

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det med Sri Lanka i oktober 2016 ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst. Ett dubbelbeskattningsavtal har som syfte att avtalslutande stat och övriga mottagare av skatter som omfattas av avtalet inte ska använda sin beskattningsrätt i fall som bestäms i avtalet eller att de på sätt som anges i avtalet medger lättnader från skatt.

     Avtalet bygger med vissa avvikelser på det modellavtal som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utarbetat. De innehåller bestämmelser enligt vilka en avtalslutande stat tillerkänns rätten att beskatta olika inkomster medan den andra avtalslutande staten i motsvarande mån måste avstå från att använda sin på egen skattelagstiftning grundande beskattningsrätt eller måste på annat sätt medge lättnad från skatt för att internationell dubbelbeskattning ska undvikas. I avtalet och protokollet finns också bestämmelser om förbud mot diskriminering och om utbyte av upplysningar om beskattning.

     Till följd av utvecklingen som har ägt rum inom området för undvikande av dubbelbeskattning, i OECD:s modellavtal och i utbyte av uppgifter om skatter, anses gällande dubbelbeskattningsavtal med Sri Lanka vara föråldrat samt i behov av översyn. Dessutom har det i både finsk och srilankesisk skattelagstiftning gjorts väsentliga ändringar. Av ovanstående skäl är det ändamålsenligt att ingå ett nytt avtal med Sri Lanka.

 

Det föreslagna avtalet följer i huvudsak OECD:s modellavtal med undantag för beskattningen av inkomst från rörelse, royalty och självständig yrkesutövning samt begränsning av skatteförmåner för verksamhet. Båda staterna tillämpar avräkningsmetoden som huvudmetod för att undanröja dubbelbeskattning.

     Artikel 12 gällande royalty avviker från OECD:s modellavtal i det hänseende att den ger också källstaten rätten att beskatta royalty.

     Källskattesatsen på dividend sjunker i det nya avtalet och således sjunker också beloppet av källskatteintäkter på grund av dividend från Finland till Sri Lanka. Beloppet av källskatt på grund av dividend som betalas från Sri Lanka till portfolioinvesterare i Finland minskar. Samtidigt minskar beloppet av den skatt som Finland måste avräkna från den finska skatten på dividend. Detta resulterar i minskning av skatteutgifter. I fråga om direkt dividend är sänkningen av den srilankesiska källskatten utan betydelse då direkt dividend är undantagen från skatt i Finland. Skattesatsen av royalty och ränta förblir 10 procent, så till denna del sker det inga förändringar i skatteintäkter eller -utgifter.

    

Avtalets och protokollets konsekvenser för Finland och Åland

 

Det nya avtalet är i linje med Finlands skattepolitik. Skatteavtalet med Sri Lanka innehåller bestämmelser som påverkar beskattningsrätt inom kommunalbeskattningen och avtalet innehåller därför bestämmelser som faller inom landskapets behörighet genom 18 § 5 punkten i självstyrelselagen. Kommunalskatten omfattas enligt avtalets artikel 2 punkt 3.a.3 av de skatter som omfattas av avtalets tillämpningsområde. Landskapets behörighet nämns inte särskilt av avtalet. Enligt artikel 2 punkt 4 ska avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. Enligt avtalet ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna meddela varandra de betydelsefulla ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning. Det är oklart om, men inte omöjligt, att en av landskapet eventuellt införd landskapsskatt skulle omfattas av avtalets tillämpningsområde. Vidare är det oklart om enbart en förändring i beskattningsbehörighet mellan landskapet och riket avseende de skatter som omfattaas av avtalet inte kräver någon åtgärd förutsatt att innehållet i skattelagstiftningen inte ändras. Avtalets innehåll bedöms inte stå i strid med självstyrelselagen eller landskapslagstiftningen.

     Propositionen anses inte ha några betydande ekonomiska verkningar.

 

Landskapsregeringens bedömning

 

Landskapsregeringen förordar att lagtinget ger sitt bifall till propositionen till riksdagen om godkännande av avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att det för närvarande finns omfattande dubbelbeskattningsavtal med 75 stater och ytterligare ett antal begränsade dubbelbeskattningsavtal med andra stater. Gällande avtal med Sri Lanka är från 1982 och behöver förnyas.

     Utskottet anser att skrivningen i artikel 2 punkt 4 i avtalet är sådan att den omfattar eventuella förändringar i skatteberäkningen för landskapets skatteobjekt jämfört med rikets skatteobjekt, samt också ett eventuellt införande av landskapsskatt enligt självstyrelselagen 18 § 5 punkten.

     Förekomsten av dubbelbeskattningsavtal underlättar i hög grad de ekonomiska förbindelserna länderna emellan varför utskottet ser det som betydelsefullt att dessa avtal kan ingås och utskottet anser därför att förslaget ska bifallas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 mars 2017 inbegärt Finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört finansministern Mats Perämaa och avdelningsjuristen Cecilia Magnusson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander,

viceordföranden Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos och Stephan Toivonen.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landska­pets be­hörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 16 mars 2017

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson