Finans- och näringsutskottets betänkande 11/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2021-2022

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2022-04-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 12/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att det intas ett undantag i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om beskattningsförfarande. Undantaget gäller en temporär bestämmelse i rikets lag om beskattningsförfarande, enligt vilken Skatteförvaltningen med hänvisning till social- och hälsovårdsreformen i riket får tillämpa en lägre inkomstskattesats än den kommunen har fastställt för skatteåret 2023.

     Enligt lagstiftningen om beskattningsförfarande ska kommunerna meddela de fastställda skattesatserna till Skatteförvaltningen senast den 17 november året före skatteåret. Den föreslagna ändringen bör således träda i kraft senast den 17 november 2022.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget godkänns.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att lagförslaget syftar till att parera förändringar som uppstått till följd av reformer i Finland.

     Utskottet har erfarit att det i lagförslagets motivering under punkt 3 gällande lagförslagets konsekvenser förekommer en felaktig uppgift.

     I ändringen av lagen om beskattningsförfarande (91a §) ingår en stipulation som innebär att kommunernas inkomstskattesatser från och med 2023 ska anges med en tiondels procentenhets noggrannhet i stället för som nu med en fjärdedels procentenhets noggrannhet. I texten anges att detta inte hindrar kommunerna att även i fortsättningen ange skattesatserna med en fjärdedels procentenhets noggrannhet, vilket inte är korrekt. Det kommer inte att vara möjligt att fastställa en skattesats som är till exempel 17,25 procent, utan skattesatsen måste fastställas till ettdera 17,2 eller 17,3 procent.

     Det blir således en förändring för de åländska kommunerna. Däremot träder den här ändringen inte i kraft förrän vid ingången av 2023, vilket innebär att den gäller först nästa år när kommunerna ska fastställa skattesatserna för 2024. Således finns det möjlighet att göra undantag från den bestämmelsen i ett framtida lagförslag.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 28 mars 2022 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Roger Höglund och lagberedaren Diana Lönngren.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Jörgen Strand samt ersättaren Torbjörn Eliasson.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i föreslagen lydelse.

 

 

 

Mariehamn den 26 april 2022

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson