Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande

Lagförslag LF 12/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att det intas ett undantag i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om beskattnings-förfarande. Undantaget gäller en temporär bestämmelse i rikets lag om be-skattningsförfarande, enligt vilken Skatteförvaltningen med hänvisning till social- och hälsovårdsreformen i riket får tillämpa en lägre inkomstskatte-sats än den kommunen har fastställt för skatteåret 2023.
Enligt lagstiftningen om beskattningsförfarande ska kommunerna meddela de fastställda skattesatserna till Skatteförvaltningen senast den 17 november året före skatteåret. Den föreslagna ändringen bör således träda i kraft senast den 17 november 2022.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter