Finans- och näringsutskottets betänkande 12/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 12/2022-2023

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2023-03-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Ändringar i beskattningen av företag, näringsidkare och jordbrukare

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 17/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Närvarande. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att kommunalskattesatserna för samfund och samfällda förmåner ändras från och med skatteåret 2023. Förslaget motiveras av att fördelningen av samfundsskatten mellan staten och kommunerna ändras i riket. Kommunernas andel sänks till följd av att finansieringsansvaret för hälso- och sjukvården överfördes från kommunerna i riket till staten vid ingången av 2023. Samtidigt höjs andelen på grund av andra åtgärder som sänker kommunernas intäkter och höjer deras kostnader. Slutligen justeras andelen också med hänvisning till att de lagar om skattelättnader som nämns nedan bedöms påverka kommunernas skatteintäkter. Landskapsregeringens förslag innebär att de totala skattesatserna för samfund och samfällda förmåner förblir oförändrade, det vill säga 20 respektive 26,5 procent.

     Landskapsregeringen föreslår också att en lag om tilläggsavdrag baserade på utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet i beskattningen görs tillämplig vid kommunalbeskattningen genom en blankettlag. Enligt lagen får skattskyldiga som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk rätt att göra ett allmänt tilläggsavdrag baserat på löneutgifter och utgifter för köpta tjänster för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Avdragets belopp motsvarar 50 procent av de nämnda utgifterna och får vara högst 500 000 euro per skatteår. Det är enligt lagen också möjligt att göra ett extra tilläggsavdrag baserat på ökningen av utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamheten. Beloppet för det extra tilläggsavdraget motsvarar 45 procent av utgifterna och får vara högst 500 000 euro. Den föreslagna lagen är avsedd att tillämpas parallellt med landskapslagen om tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025. Det kommer dock inte att vara möjligt att göra avdrag för samma utgifter enligt båda lagar.

     Landskapsregeringen föreslår också att giltighetstiden för blankettlagen om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2021–2023 förlängs så att den tillämpas till och med skatteåret 2025. Förslaget motiveras av att rätten till höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra lösa anläggningstillgångar som används i näringsverksamhet eller jordbruk enligt rikslagstiftningen utsträcks till att gälla till och med skatteåret 2025.

     Till den del förslaget gäller det allmänna tilläggsavdraget baserat på utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet samt kommunalskattesatserna för samfund och samfällda förmåner för skatteåret 2023 är det avsett att tillämpas från och med beskattningen för detta skatteår och bör således träda i kraft så snart som möjligt.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslagen med en smärre teknisk korrigering i det andra lagförslaget.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet noterar att det första lagförslaget om tilläggsavdrag för utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet är en komplementlag till en lag om ett motsvarande avdrag som lagtinget antog den 19 april 2021 (ÅFS 74:2021). Lagarna kommer att användas parallellt.

     Utskottet anser att alla åtgärder som befrämjar tillväxt- och kompetensutveckling är av godo och understöder därför detta förslag.

I det tredje lagförslaget föreslås en ändring av den kommunala andelen av samfundsskatten i enlighet med tidigare vedertagen praxis i syfte att bibehålla den totala samfundsskatten på samma nivå som i riket. Utskottet konstaterar att lagtinget redan fattat beslut om den lagstiftning som krävs för att kompensera kommunerna för deras minskade andelar av samfundsskatten (LTB 65/2022).

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 22 mars 2023 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Roger Höglund och lagberedaren Diana Lönngren.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog vice ordföranden John Holmberg, ledamöterna Lars Häggblom, Robert Mansén, Jörgen Strand och Stephan  Toivonen samt ersättaren Torbjörn Eliasson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det första och det tredje lagförslaget oförändrade samt

att lagtinget antar det andra lagförslaget i följande lydelse:

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2020–2023

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras lagens rubrik, 1 och 2 §§ samt 3 § 2 mom. landskapslagen (2020:76) om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2020-2023 som följer:

 

L A N D S K A P S L A G

om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2020–2025

 

1 §

     Skattskyldiga som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk har rätt att i kommunalbeskattningen dra av anskaffningsutgifterna för maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar som används i näringsverksamhet eller jordbruk och som tas i bruk under kalenderåren 2020–2025 på det sätt som föreskrivs i lagen om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020–2025 (FFS 1572/2019, nedan lagen om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra lösa anläggningstillgångar).

 

2 §

     Lagen om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra lösa anläggningstillgångar ska tillämpas med de avvikelser som anges i denna lag. Ändringar i den nämnda lagen ska tillämpas på Åland från att de träder i kraft i riket.

     Hänvisningar i lagen om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra lösa anläggningstillgångar till bestämmelser i rikslagstiftningen ska avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

 

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagen tillämpas vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2020–2025.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den ….

 

__________________

 

 

Mariehamn den 23 mars 2023

 

 

Vice ordförande

 

 

John Holmberg

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson