Ändringar i beskattningen av företag, näringsidkare och jordbrukare

Lagförslag LF 17/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att kommunalskattesatserna för samfund och samfällda förmåner ändras från och med skatteåret 2023. Förslaget motiveras av att fördelningen av samfundsskatten mellan staten och kommunerna ändras i riket. Kommunernas andel sänks till följd av att finansieringsansvaret för hälso- och sjukvården överfördes från kommunerna i riket till staten vid ingången av 2023. Samtidigt höjs andelen på grund av andra åt-gärder som sänker kommunernas intäkter och höjer deras kostnader. Slutligen justeras andelen också med hänvisning till att de lagar om skattelättnader som nämns nedan bedöms påverka kommunernas skatteintäkter. Landskapsregeringens förslag innebär att de totala skattesatserna för samfund och samfällda förmåner förblir oförändrade, det vill säga 20 respektive 26,5 procent.
Landskapsregeringen föreslår också att en lag om tilläggsavdrag baserade på utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet i beskattningen görs tillämplig vid kommunalbeskattningen genom en blankettlag. Enligt lagen får skattskyldiga som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk rätt att göra ett allmänt tilläggsavdrag baserat på löneutgifter och utgifter för köpta tjänster för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Avdragets be-lopp motsvarar 50 procent av de nämnda utgifterna och får vara högst 500 000 euro per skatteår. Det är enligt lagen också möjligt att göra ett extra tilläggsavdrag baserat på ökningen av utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamheten. Beloppet för det extra tilläggsavdraget motsvarar 45 procent av utgifterna och får vara högst 500 000 euro. Den föreslagna lagen är avsedd att tillämpas parallellt med landskapslagen om tilläggsav-drag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025. Det kommer dock inte att vara möjligt att göra avdrag för samma utgifter enligt båda lagar.
Landskapsregeringen föreslår också att giltighetstiden för blankettlagen om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2021–2023 förlängs så att den tillämpas till och med skatteåret 2025. Förslaget motiv-eras av att rätten till höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra lösa anläggningstillgångar som används i näringsverksamhet eller jordbruk enligt rikslagstiftningen utsträcks till att gälla till och med skatteåret 2025.
Till den del förslaget gäller det allmänna tilläggsavdraget baserat på utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet samt kommunalskattesatserna för samfund och samfällda förmåner för skatteåret 2023 är det avsett att tillämpas från och med beskattningen för detta skatteår och bör således träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder