Finans- och näringsutskottets betänkande 13/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 13/2013-2014

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2014-08-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2013

·       Landskapsrevisionens berättelse nr 1/2013-2014

·       Landskapsregeringens meddelande nr 7/2013-2014

 

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsrevisorerna har till lagtinget överlämnat den i 7 § 1 mom. landskapslagen (2013:25) om Landskapsrevisionen föreskrivna berättelsen med resultaten från effektivitetsrevisionen. Landskapsregeringen har därtill överlämnat det i 8 § 1 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen avsedda meddelandet till lagtinget om vilka åtgärder den vidtagit eller avser att vidta med anledning av Landskapsrevisionens iakttagelser.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet har behandlat landskapsrevisionens berättelse och landskapsregeringens meddelande och avger i detta betänkande sina synpunkter över detsamma. Utskottet föreslår vidare att betänkandet bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsrevisionen har i enlighet med gällande lagstiftning inom februari månad överlämnat sin årliga berättelse över effektivitetsrevisionen till lagtinget som vidarebefordrat densamma till landskapsregeringen. Landskapsregeringen har sedermera i enlighet med gällande lagstiftning i ett meddelande till lagtinget inom tre månader från det att berättelsen kom landskapsregeringen till del angivit vilka åtgärder den vidtagit eller avser att vidta med anledning av Landskapsrevisionens iakttagelser.

     Utskottet finner att effektivitetsrevisionen därmed fungerat på av lagstiftaren avsett sätt och har inte några anmärkningar gentemot förfarandet. Utskottet noterar att landskapsregeringen tagit till sig av Landskapsrevisionens synpunkter och att arbetet går vidare utgående från detta. Utskottet förutsätter att landskapsregeringen vidtar åtgärder med anledning av landskapsrevisionens granskning för att säkerställa att verksamheten bedrivs så kostnadseffektivt och ändamålsenligt som möjligt.

     När det gäller förfarandena och processandet av berättelser och granskningsrapporter anser utskottet att det är nödvändigt överväga förfarandenas tidtabell. Utskottet finner det inte optimalt att effektivitetsrevisionen behandlas separat från revisionsberättelsen med resultaten från den årliga revisionen. Därtill anser utskottet det tveksamt om det är nödvändigt med en lagtingsbehandling av en särskild berättelse från Landskapsrevisionen i september om dess verksamhet.

     Landskapsrevisionen kan därutöver närhelst under året överlämna granskningsrapporter till lagtinget. Utskottet finner att sådana rapporter inte borde behandlas i plenum eller utskott om inte särskilda skäl föreligger.

     Utskottets uppfattning är således att allt som hänger samman med revisionen behandlas sammanhållet och då gärna under våren. I avvaktan på att det blir möjligt att göra en översyn av lagstiftningen om Landskapsrevisionen kunde detta åstadkommas i praktiken. Landskapsrevisionen kunde avge sin berättelse om effektivitetsrevisionen i december och berättelsen om sin egen verksamhet under våren. Gällande lagstiftning förhindrar inte Landskapsrevisionen att avge dessa handlingar tidigare. Dessutom kunde rutinerna göras sådana att Landskapsrevisionen bedömer om en granskningsrapport är av sådan dignitet att den bör avlämnas till lagtinget under året eller om den kan invänta berättelsen om effektivitetsrevisionen. Utskottet förordar dessutom om inte särskilda skäl föreligger en sambehandling i plenum och utskott av alla berättelser, meddelanden och rapporter. 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 2 juni 2014 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över landskapsrevisionens berättelse och landskapsregeringens meddelande.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsrevisorn Dan Bergman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, samt ledamöterna Tony Asumaa, Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget bringar betänkandet till landskapsregeringens kännedom.

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 21 augusti 2014

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte