Finans- och näringsutskottets betänkande 13/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 13/2019-2020

 

Datum

 

Finans och näringsutskottet

2020-05-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Ekonomiskt stöd till kommunerna 2020

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 18/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår vissa åtgärder för att stärka kommunernas ekonomiska förutsättningar under 2020.

     För att kompensera kommunerna för minskade skatteintäkter ska 3 500 000 euro fördelas mellan dem. Enligt förslaget sker fördelningen enligt kommunernas skattekraft baserat på de debiterade inkomstskatterna 2018.

     För att dämpa effekterna av ökade kostnader för kommunerna ska 1 507 000 euro fördelas mellan dem. Stödet fördelas genom en temporär höjning av landskapsandelarna på socialvårdsområdet.

     Slutligen föreslås en möjlighet för landskapsregeringen att under 2020 betala ut landskapsandelar och komplettering av skatteinkomsterna till kommunerna i förskott.

     De föreslagna lagarna sammanhänger med landskapets budget på ett sådant sätt att de bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas i oförändrad lydelse.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att förslaget utgör en del av ett lagstiftningspaket som sammanhänger med det stödpaket till kommunerna som finns i landskapsregeringens förslag till tredje tilläggsbudget för 2020 jämte komplettering.

     Utskottet finner det angeläget att landskapet under rådande omständigheter kompenserar kommunerna för bortfall av intäkter och extra kostnader till följd av Covid-19-pandemin och välkomnar därför stödpaketet som sådant. Utskottet anser att landskapets stöd till kommunerna bör riktas så att det kompenserar kommunerna i proportion till hur de drabbas av pandemin. Utskottet har erfarit att det är förknippat med svårigheter att i detta skede utarbeta en modell för fördelning som i tillräcklig mån säkrar dessa ambitioner och konstaterar därför att en uppföljning med någon form av slutreglering utgående från faktiskt utfall är nödvändig.

     Den modell med uppdelning av stödbeloppet i två olika potter som nu ligger till grund för landskapsregeringens förslag är inte förpliktande för kommunerna men återspeglar landskapsregeringens önskan om att kommunerna ska satsa på förebyggande utkomststöd.

     Möjligheten att betala ut landskapsandelar och komplettering av skatteinkomsterna till kommunerna i förskott är en separat åtgärd avsedd att lätta på det likvida läget för kommunerna som bör genomföras oberoende av stödbelopp och fördelningsnyckel.

 

Ledamoten Stephan Toivonen har föreslagit att sista meningen i andra stycket utgår. Förslaget har inte vunnit understöd varför det förfaller.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 maj 2020 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Veronica Thörnroos, förvaltnings- och utvecklingschefen Dan E Eriksson från regeringskansliet, finansministern Torbjörn Eliasson, finanschefen Conny Nyholm, biträdande finanschefen Runa Tufvesson och budgetplaneraren Robert Lindblom från finansavdelningen, social- och hälsovårdsministern Annette Holmberg-Jansson, byråchefen Maj-Len Österlund och specialsakkunniga Cindi Portin från social- och miljöavdelningen, lagberedaren Diana Lönngren från lagberedningen, forskningschefen Jouko Kinnunen från Ålands statistik- och utredningsbyrå, förbundsdirektören Magnus Sandberg från Ålands kommunförbund, stadsdirektören Barbara Heinonen från Mariehamns stad samt kommundirektören John Eriksson från Jomala kommun.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Liz Mattsson, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

     Beslutet har tillkommit efter en omröstning som utföll 4-2. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson, ledamöterna Lars Häggblom, Liz Mattsson och Jörgen Strand. Reservation, av vilken förslag till alternativa formuleringar framgår har lämnats av ledamoten Nina Fellman och vice ordföranden John Holmberg. Ledamoten Stephan Toivonen har avstått från att rösta.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i oförändrad lydelse.

 

 

 

Mariehamn den 27 maj 2020

 

 

 

Ordförande

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Emma Dahlén