Ekonomiskt stöd till kommunerna 2020

Lagförslag LF 18/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår vissa åtgärder för att stärka kommunernas ekonomiska förutsättningar under 2020.
För att kompensera kommunerna för minskade skatteintäkter ska 3 500 000 euro fördelas mellan dem. Enligt förslaget sker fördelningen enligt kommunernas skattekraft baserat på de debiterade inkomstskatterna 2018.
För att dämpa effekterna av ökade kostnader för kommunerna ska 1 507 000 euro fördelas mellan dem. Stödet fördelas enligt invånarantal och föreslås ske genom en temporär höjning av landskapsandelarna på socialvårdsområdet.
Slutligen föreslås en möjlighet för landskapsregeringen att under 2020 betala ut landskapsandelar och komplettering av skatteinkomsterna till kommunerna i förskott.
De föreslagna lagarna sammanhänger med landskapets budget på ett sådant sätt att de bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Kommunförvaltningen