Finans- och näringsutskottets betänkande 13/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 13/2021-2022

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2022-06-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022

·      Landskapsregeringens budgetförslag nr 4/2021-2022

·      Budgetmotionerna nr 44-64/2021-2022

                                            

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Motionerna. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 2

Allmän motivering. 2

Prishöjningarna i samhället och behovet av stöd till jordbruket 2

Trafikfrågorna. 2

Energipolitiken. 3

Motioner riktade mot den allmänna motiveringen. 3

Detaljmotivering. 5

Ärendets behandling. 8

Motioner 9

Höranden. 9

Närvarande. 9

Reservationer 9

Utskottets förslag. 9

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till ett andra tillägg till budgeten för år 2022.

     I förslaget finns upptaget tilläggsanslag för höjda kostnader för digitaliseringen av förvaltningen, stöd för livsmedelsproduktion och lantbruksutveckling samt en fullmaktsbegäran för upphandling av flyg- och sjötrafik. Vidare ingår en ökning av inkomsterna av skattenatur.

     Budgetförslaget åtföljs av ett lagförslag som föreslås antas som s.k. budgetlag med stöd av 20 § 3 mom. självstyrelselagen. Lagen som föreslås är en ettårig lag om landskapsgarantier för likviditetslån för lantbruksföretagare (LF 18/2021-2022).

 

Motionerna

 

I anslutning till budgetförslaget har 21 budgetmotioner inlämnats.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att budgetförslaget godkänns. Budgetmotionerna föreslås förkastade.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Prishöjningarna i samhället och behovet av stöd till jordbruket

 

Den allmänna prisnivån har höjts i snabb takt under det senaste året och drabbar samhället inom områden där hushållen inte kan undvika utgifter, såsom livsmedel, drivmedel och energi. Priserna har drivits upp av den internationellt förda penningpolitiken och följderna av pandemistörningar som förorsakat brist på insatsvaror och reservdelar på en global nivå och har förvärrats av kriget i Ukraina.

     Livsmedelsproduktionen har drabbats av stigande produktionskostnader som på kort sikt inte har kunnat föras över på priset för de varor som levereras till konsumenter och industrin. Utskottet anser därför att de förslag till temporära stöd som ingår i förslaget till tilläggsbudget är motiverade. Utskottet konstaterar att ett fortsatt fokus på en minskning av utsläppen av växthusgaser från livsmedelsproduktionen är nödvändigt.

     Den ökade inflationen har i snabb takt försämrat köpkraften och försvårar speciellt situationen för de redan ekonomiskt svaga. Signalerna om att köpkraften minskat syns tydligt hos föreningen Matbanken som är ett viktigt komplement till det sociala skyddsnätet och där antalet hjälpbehövande har ökat kraftigt. Landskapsregeringen behöver i skyndsam ordning säkerställa att de indexjusteringar av transfereringarna som aviserats på rikshåll även sker på Åland. Denna höga inflationstakt riskerar fördjupa den socioekonomiska klyftan i samhället vilket ger snabb påverkan på studieval, fritidssysselsättningar, psykisk hälsa etcetera.  Landskapsregeringen behöver därför sjösätta reformer som minskar risken för utanförskap och långvarigt bidragsberoende parallellt med en förbättring av den individuella ekonomin.

 

Trafikfrågorna

 

Utskottet konstaterade i sitt betänkande över grundbudgeten för 2022 (FNU 1/2021-2022) att innan man kan gå vidare med att skapa en övergripande plan för skärgårdens trafiksystem måste den parlamentariska kommittén som utreder en fast förbindelse mellan fasta Åland och Föglö bli klar med sitt arbete. Kommittén har nu levererat sitt slutbetänkande och landskapsregeringen bör därför kunna lägga fram ett förslag till hur trafiken i skärgården bör kunna utvecklas i framtiden. Ett slutligt ställningstagande till frågan om byggande av en tunnel till Föglö måste tas innan det går att fatta beslut om andra åtgärder. Utskottet anser därför att landskapsregeringen senast i september 2022 ska leverera ett tunnelmeddelande till lagtinget, där man på basen av den parlamentariska tunnelkommitténs slutbetänkande tar ställning till om en tunnel till Föglö ska förverkligas eller inte.

     Utskottet har även tagit del av den stora betydelse som tvärgående linjen har för såväl lokalbefolkning som för näringslivet i skärgården. Linjen binder ihop norra och södra skärgården, vilket underlättar olika samarbeten i regionen. Utskottet anser därför att tvärgående linjen ska drivas året runt.

     Landskapsregeringen begär en fullmakt om 60 miljoner euro för upphandling av drifts- och totalentreprenader för tre linjer vars avtal löper ut under 2023. Fullmakten gäller upphandlingar för högst 6 år och kostnaderna bedöms vara betydligt högre än för den nuvarande trafiken, vilket delvis kan förklaras med de ökade bränslekostnaderna.

     Utskottet noterar att användningen av fullmakter i samband med upphandling av trafik inte är helt okomplicerad, eftersom vissa kostnader inte finns med i fullmakten såsom större reparationer på de egna färjorna samt delar av bränslekostnaderna. Det finns inte heller ett tydligt jämförelsemått angivet i budgeten, vilket gör att fullmaktsbeloppet enbart är en informationspost som saknar det substansinnehåll som krävs för att lagtinget ska kunna ta ställning. Utskottet har erfarit att totalkostnaden budgetmässigt för dessa tre linjer uppgår till ca 73 miljoner euro, av vilket den planerade upphandlade delen således utgör 60 miljoner euro.

     Beträffande flygtrafiken vill utskottet betona vikten av att landskapsregeringen gör ansträngningar för att flygtrafiken till Helsingfors ska fungera med dagliga turer.

 

Energipolitiken

 

Utskottet noterar att den globala energipolitiken genomgår radikala och snabba förändringar och även på Åland händer det mycket. Potentialen med en havsbaserad storskalig vindkraft har belysts i utskottets betänkande (FNU 10/2021-2022) över landskapsregeringens meddelande om storskalig havsbaserad vindkraft. Oberoende vilken exploateringsmetod som används kommer landskapsregeringen under en lång tid framöver ha ansenliga kostnader för administration av de processer som är förknippade med den kommande utbyggnaden av vindkraft i havsområdena runt Åland, varför landskapsregeringen bör hålla lagtinget informerat om hur processen fortskrider.

     En av de energipolitiska trenderna är att produktionen blir mer fragmenterad än tidigare, speciellt som en följd av att enskilda fastighetsägare monterar solceller på sina tak. Utskottet inser att de nya produktionsmönstren skapar utmaningar för eldistributionsbolagens affärsmodeller, men vill ändå betona betydelsen av att det inte uppstår flaskhalsar i elnätens kapacitet att ta emot producerad el från solceller och att det fortsättningsvis går att bygga ut kapaciteten med solcellsproducerad el från mindre producenter. Landskapsregeringen bör enligt utskottets mening inordna både kommande stöd och distributionsfrågor i den helhetslösning som den nyligen tillsatta Energikommissionen jobbar med.

 

Ltl Jörgen Strand, understödd av viceordförande John Holmberg, föreslog ytterligare en text under allmänna motiveringen med rubriken ”Kommunernas ekonomi och landskapsandelarna”. Förslaget till text förkastades. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 4-3. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom, Robert Mansén och Stephan Toivonen. Ltl Jörgen Strand lämnar in en reservation.

 

 

Motioner riktade mot den allmänna motiveringen

 

I ltl Ingrid Zettermans budgetmotion BM nr 45/2021-2022 föreslås att de två sista styckena i den allmänna motiveringen ersätts med följande lydelse:

     ”Två grupper, en politisk och en sakkunnig, har nyligen tillsatts för översyn av landskapsandelsystemet. Landskapsregeringen emotser de synpunkter som grupperna lägger fram. Gruppernas synpunkter avses inledningsvis presenteras i en delrapport och ligga till grund för budget 2023. Landskapsregeringen verkar för att förändringarna ska vara långsiktigt hållbara vilket skapar förutsägbarhet och goda planeringsförutsättningar för kommunerna. Landskapsregeringen överser också samarbetsstöden gällande digitaliseringen med anledning av den nya riktning för ÅDA som tagits i och med digitaliseringsmeddelandet.

     Landskapsregeringen påskyndar arbetet med kriskommunlagsstiftningen så att villkoren i denna blir kända för kommunerna. Lagstiftningens utformning är central för att kommunerna ska kunna fatta kunskapsbaserade och strategiska beslut om hur de går vidare med eventuella sammanslagningar.”

     Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 4-2. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom, Robert Mansén och Stephan Toivonen. Ltl Jörgen Strand avstod från att rösta. Viceordföranden John Holmberg lämnar in en reservation.

 

I ltl Nina Fellmans m.fl. budgetmotion BM nr 49/2021-2022 föreslås att texten i det elfte stycket (Avseende kommunerna…) i allmänna motiveringen får följande lydelse:

     ”Frågan om kommunernas finansiering måste kopplas en helhetssyn på landskapets ekonomi och utvecklingsmöjligheter som tar hänsyn både till behovet av en snabb klimatomställning samt en effektivare och mer demokratiskt hållbar struktur.            

     Landskapsregeringen initierar därför ett parlamentariskt samarbete för att nå samsyn i hur kommunsektorn utvecklas parallellt med landskapet och självstyrelsen olika myndigheter.”

   Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 4-1. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom, Robert Mansén och Stephan Toivonen. Viceordföranden John Holmberg och ltl Jörgen Strand avstod från att rösta. Ltl Nina Fellman lämnar in en reservation.

 

I ltl Nina Fellmans m.fl. budgetmotion BM nr 50/2021-2022 föreslås att till det fjärde stycket (Ålänningarna…) i allmänna motiveringen fogas följande tillägg:

     ”Landskapsregeringen återkommer i kommande tilläggsbudget med åtgärder för att stöda ålänningar som oskäligt drabbas av den utmanande kostnadsutvecklingen.”

   Motionen föreslås förkastad.

 

I ltl John Holmberg budgetmotion BM nr 56/2021-2022 föreslås att den allmänna motiveringen får följande tillägg:

     ”Det är viktigt att påminna om landskapsregeringens mycket utmanande ekonomiska situation. Den s.k. puckeleffekten, där det gamla och nya ekonomiska systemet möts, gav för 2021 en intäkt om ca 23,8 miljoner euro av engångskaraktär. Landskapsregeringen förbättrade den kortsiktiga rörelseförmågan genom lån från fastighetsverket om ca 10 miljoner euro samt en låg nyttjandegrad av budgetmedel. Årsresultatet 2021 ger fog till reflektion hos landskapsregeringen och blottlägger mer än någonsin behovet av ett tydligt ekonomiskt reformarbete. Nödvändigheten av detta stärks ytterligare sett till den stora och kontinuerliga ökningen av den offentliga sektorn, demografins utmaningar, åländska försörjningskvoten samt den låga medvetandegraden kring behovet av reformering av den åländska samhällsservicen och strukturen som hittills speglat landskapsregeringens ekonomiska balanseringsarbete. Landskapsregeringen återkommer i budget 2023 med en långsiktig ekonomisk färdplan i syfte att skapa en sammanhållen politik med längre hållbarhet än till nästa tilläggsbudget.”

   Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 4-2. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom, Robert Mansén och Stephan Toivonen. Ltl Nina Fellman avstod från att rösta. Viceordföranden John Holmberg lämnar in en reservation.

 

I ltl John Holmberg budgetmotion BM nr 57/2021-2022 föreslås att den allmänna motiveringen får följande tillägg:

     ”Landskapsregeringen återkommer till finans- och näringsutskottet i samband med betänkandearbetet med information kring vad omplanering av infrastrukturinvesteringar 2022 innebär och hur detta påverkar förverkligandegrad och budgetslitage.”

   Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 4-1. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom, Robert Mansén och Stephan Toivonen. Ltl Nina Fellman och Jörgen Strand avstod från att rösta. Viceordföranden John Holmberg lämnar in en reservation.

 

I ltl John Holmberg budgetmotion BM nr 58/2021-2022 föreslås att den allmänna motiveringen får följande tillägg:

     ”Det tidigare beslutet från den 29 april kommer att ändras och sakkunniggrupp som helt oberoende och transparent får i uppgift att utan avgränsningar/begränsningar se över landskapsandelssystemet och nära tillhörande lagstiftningar kommer att tillsättas. Gruppen skall komma med ett heltäckande förslag på ändringar som behövs för att långsiktigt hållbara kommuner kan verka, och får den tid som behövs för uppdraget men målsättningen bör vara att ändringar av systemen med tillhörande lagändringar kan föras till lagtinget i samband med budgeten för 2023, eller senast under lagtingsåret 2023.”

   Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 4-3. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom, Robert Mansén och Stephan Toivonen.

 

 

Detaljmotivering

 

 

VERKSAMHET

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

210

REGERINGSKANSLIET

20010

Regeringskansliet, verksamhet

 

I ltl Ingrid Zettermans budgetmotion BM nr 45/2021-2022 föreslås att anslaget om 50 000 euro stryks och att motiveringen under rubriken ”Utgifter” stryks.

   Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 4-1. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom, Robert Mansén och Stephan Toivonen. Ltl Nina Fellman och Jörgen Strand avstod från att rösta. Viceordföranden John Holmberg lämnar in en reservation.

 

212

DIGITALISERING OCH INFORMATIONSTEKNOLOGI INOM FÖRVALTNINGEN

21200

Utgifter för digitalisering och informationsteknologi

 

I ltl Ingrid Zettermans budgetmotion BM nr 44/2021-2022 föreslås att den andra meningen i motiveringstexten, börjande med ”Därtill ...”, stryks.    

   Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 4-2. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom och Robert Mansén. Ltl Jörgen Strand avstod från att rösta. Viceordföranden John Holmberg lämnar in en reservation.

 

215

KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

21500

Kommunikationsverksamhet

 

I ltl John Holmberg budgetmotion BM nr 64/2021-2022 föreslås att motiveringen får följande tillägg:

   ”Landskapsregeringen tar under året fram en kommunikationsstrategi i syfte att stärka dialogen såväl internt som externt. Kommunikationsstrategin ska ses som ett betydelsefullt dokument när det kommer till relationsbyggande och möjligheten att nå diplomatiska framgångar.

   Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 4-1. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom, Robert Mansén och Stephan Toivonen. Ltl Nina Fellman och Jörgen Strand avstod från att rösta. Viceordföranden John Holmberg lämnar in en reservation.

 

230

VALKOSTNADER

23000

Valkostnader, verksamhet

 

I ltl Simon Påvals budgetmotion BM nr 51/2021-2022 föreslås att anslaget stryks.

   Motionen föreslås förkastad.

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

61500

Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar (R)

 

I ltl Camilla Gunell m.fl. budgetmotion BM nr 48/2021-2022 föreslås att motiveringen får följande tillägg:

   ”Ökade stöd till djurhållningen är motiverade i detta läge, men arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser inom jordbrukssektorn måste fortgå med högre ambitionsnivå och ges högre prioritet.”

   Motionen föreslås förkastad.

 

I ltl John Holmbergs budgetmotion BM nr 60/2021-2022 föreslås att motiveringen får följande tillägg:

   ”Landskapsregeringen återkommer i samband finans- och näringsutskottets arbete med förslaget till tilläggsbudget två, med information kring de garantiåtaganden som per 30.04.2022 finns till åländska lantbrukare och övriga företag.”

   Motionen föreslås förkastad.

 

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

700

ALLMÄN FÖRVALTNING

70010

Infrastukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

I ltl Rainer Juslins budgetmotion BM nr 52/2021-2022 föreslås att anslaget ökas med 85 000 euro och att motiveringen erhåller följande tillägg:

   ”Tilläggsanslaget föreslås användas för resursförstärkning för utveckling av skärgårdstrafikens framtida upplägg i södra skärgården. Med Tunnelkommitténs slutrapport som grund ska landskapsregeringen presentera ett meddelande för lagtinget i vilken en framtidsstrategi ska klart kunna utläsas. Resursförstärkningen ska även nyttjas till att ta fram nödvändigt underlag för samarbete med privata sektorn i syfte att ha beredskap att genomföra fortsatta undersökningar av berggrunden utmed den planerade sträckningen. Landskapsregeringen återkommer i budget 2023 med anslag för dem. Undersökningarna ska genomföras snarast möjligt.”

   Utskottet konstaterar att motionen endast hänvisar till kapitel 700, men har tolkat förslaget så att avsikten med förslaget syftar till en höjning av anslaget under moment 70010, medan förslaget till tillägg av motiveringsdelen närmast hänvisar till allmänna motiveringen under kapitelrubriken.

   Motionen föreslås förkastad.

 

I ltl John Holmbergs budgetmotion BM nr 62/2021-2022 föreslås att anslaget och motiveringen stryks i sin helhet.

      Motionen föreslås förkastad.

 

Ltl Stephan Toivonen föreslog att anslaget stryks i sin helhet. Förslaget erhöll inget understöd. Ltl Stephan Toivonen lämnar in en reservation.

 

Ltl Stephan Toivonen föreslog att det till motiveringen fogas följande stycke: "Utskottet föreslår att inget tilläggsanslag ska användas för resursförstärkning inom arbetet med att underlätta och möjliggöra etablering av storskalig havsbaserad vindkraft på Åland. Detta gäller för tre år och innebär en sänkt årskostnad om ca 140 000 euro/år.”

Förslaget erhöll inget understöd. Ltl Stephan Toivonen lämnar in en reservation.

 

715

BOSTÄDER OCH BYGGANDE

71500

Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder

 

I ltl Camilla Gunell m.fl. budgetmotion BM nr 54/2021-2022 föreslås att motiveringen får följande tillägg:

   ”Stöden för byggnadsrelaterade åtgärder ingår i en helhetslös-

ning där man samtidigt främjar eldistributionsbolagens förutsätt-

ningar att ta emot överskottet från mikroproducenterna för att

klara klimatmålen.”

   Utskottet har tolkat motionen så att den avser moment 71500.

   Motionen föreslås förkastad.

 

I ltl John Holmbergs budgetmotion BM nr 59/2021-2022 föreslås att anslaget stryks i sin helhet och att motiveringen får följande lydelse:

   ”Landskapsregeringen återkommer i budget 2023 med förslag på skatteavdrag med syfte att öka den individuella förmågan och friheten till klimatomställning.”

   Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 3-3. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom och Robert Mansén. Ltl Nina Fellman avstod från att rösta. Viceordföranden John Holmberg och ltl Stephan Toivonen lämnar in en gemensam reservation.

 

750-751

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

75010

Upphandling av sjötrafik

 

I ltl Camilla Gunell m.fl. budgetmotion BM nr 46/2021-2022 föreslås att texten under rubriken ”Fullmakt” ersätts med följande lydelse:

   ”En fullmakt om 60 miljoner euro för upphandling av skärgårdstrafik samt bunkerkostnad beviljas efter att landskapsregeringen i ett meddelande presenterat en helhetsplan för skärgårdstrafiken samt för dess omställning till en koldioxidneutral skärgårdstrafik i enlighet med ambitionerna i hållbarhetsagendan.”

   Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 6-1. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg samt ledamöterna Lars Häggblom, Robert Mansén, Jörgen Strand och Stephan Toivonen. Ltl Nina Fellman lämnar in en reservation.

 

I ltl Camilla Gunell m.fl. budgetmotion BM nr 47/2021-2022 föreslås att motiveringstextens tredje stycke börjande med ”Obudgeterade …” stryks.

   Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 4-3. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom, Robert Mansén och Stephan Toivonen. Ltl Nina Fellman lämnar in en reservation.

 

I ltl Rainer Juslins budgetmotion BM nr 53/2021-2022 föreslås att texten under rubriken ”Fullmakt” ersätts med följande lydelse:

   ”En fullmakt om 60 miljoner euro föreslås för upphandlingarna av linjerna Åva-Osnäs, Tvärgående linjen och Södra linjen. Fullmakten avser täcka upphandling av motsvarande eller högre servicenivå och driftsform som nu gällande avtal, och med avtalsperioder om fyra år med ytterligare ett + ett optionsår. Tvärgående linjens servicenivå säkras och höjs genom att öka antalet turer till Långnäs. I fullmakten ingår en del av bunkerkostnaden i syfte att vid upphandling undersöka möjligheterna att ge entreprenörerna ett större incitament att minska bunkerförbrukningen.”

   Motionen föreslås förkastad.

 

I vtl Katrin Sjögrens budgetmotion BM nr 55/2021-2022 föreslås att motiveringens text stryks i sin helhet och ersätts med följande lydelse:

”Budgetmotivering”

Efter att landskapsregeringen tillställt lagtinget ett skärgårdsmeddelande innefattande planeringen av den framtida skärgårdstrafiken avser landskapsregeringen begära fullmakt att upphandla utgående avtal inkluderat en del av den beräknade bunkerkostnaden i en tilläggsbudget.”

   Motionen föreslås förkastad.

 

I ltl John Holmbergs budgetmotion BM nr 61/2021-2022 föreslås att motiveringen erhåller ett tillägg med följande lydelse:

   ”Landskapsregeringen återkommer till finans- och näringsutskottet i samband med betänkandearbetet med information kring varför obudgeterade underhålls- och tilläggskostnader har tillkommit till följd av inköpet av M/S Fedjefjord trots tidigare garantier om en investering inom ram.”

   Motionen föreslås förkastad.

 

I ltl John Holmbergs budgetmotion BM nr 63/2021-2022 föreslås att motiveringen erhåller ett tillägg med följande lydelse:

   ”Något beslut gällande serviceneddragningar inom skärgårdstrafiken kommer inte att fattas innan adekvata konsekvensanalyser och hållbara trafiklösningar presenterats för lagtinget.”

   Motionen föreslås förkastad.

 

80-88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

9825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

982500

Ålands polismyndighet

 

I ltl Simon Påvals budgetmotion BM nr 51/2021-2022 föreslås att anslaget stryks.

   Motionen föreslås förkastad.

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 18 maj 2022 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över förslaget till andra tilläggsbudget för år 2022.

 

Motioner

 

I anslutning till budgetförslaget har utskottet behandlat 21 budgetmotioner.

 

Höranden

 

Utskottet har i ärendet hört talmannen Bert Häggblom, lagtingsdirektören Susanne Eriksson, vicelantrådet Harry Jansson, ministrarna Roger Höglund, Annette Holmberg-Jansson, Fredrik Karlström, Christian Wikström och Alfons Röblom, förvaltningschefen John Eriksson, budgetplaneraren Robert Lindblom och budget och finansieringshandläggaren Björn Snis från finansavdelningen, byråchefen Maj-Len Österlund och Cindi Portin från social- och miljöavdelningen, konsulten Hans Holmström från FS Links Ab, biträdande avdelningschefen Niklas Karlman från infrastrukturavdelningen, byråchefen Sölve Högman från näringsavdelningen, verkställande direktören Sue Holmström från Ålands producentförbund r.f., kommundirektören Julia Lindfors från Lemlands kommun, kommundirektören Mattias Jansryd från Lumparlands kommun, kommunfullmäktiges viceordförande Gunnar Sundström, kommundirektören Niclas Karlsson samt kommunutvecklaren Madelene Ahlgren-Fagerström från Kökars kommun, kommundirektören Egil Mattsson från Brändö kommun, kommunstyrelsens ordförande Björn Rönnlöf och kommunfullmäktiges ordförande Göran Stenroos från Sottunga kommun,  kommunfullmäktige Alfons Boström och viceordföranden i kommunstyrelsen Stefan Laine från Föglö kommun, viceordföranden i kommunfullmäktige Gun-Mari Lindholm från Kumlinge kommun, universitetsläraren Siv Sandberg vid Åbo Akademi, ordföranden Margaretha Flink och sekreteraren Lisbet Nordlund från Matbanken på Åland r.f., konsulten Mats Perämaa representerande Nordic Trout Ab, verksamhetsledaren Rosita Boström från Ålands fiskodlarförening r.f. samt enhetschefen Francois Maugis vid regeringskansliet.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

 

Reservationer

 

Totalt har 12 reservationer inlämnats. Viceordföranden John Holmberg har inlämnat tre, ltl Nina Fellman två och ltl Stephan Toivonen två reservationer. Viceordföranden John Holmberg och ltl Jörgen Strand har lämnat in två gemensamma reservationer, viceordföranden John Holmberg och ltl Nina Fellman har inlämnat en gemensam reservation och viceordföranden John Holmberg och ltl Stephan Toivonen har inlämnat en gemensam reservation. Ltl Nina Fellman, viceordföranden John Holmberg och ltl Jörgen Strand har lämnat in en gemensam reservation.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

-        att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget för år 2022,

-        att lagtinget förkastar budgetmotionerna nr 44-64,

-        att lagtinget beslutar att det andra tillägget till budgeten för år 2022 ska tillämpas omedelbart i den lydelse det har i lagtingets beslut.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 2 juni 2022

 

 

 

Ordförande                           Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare                           Sten Eriksson