Finans- och näringsutskottets betänkande 14/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 14/2015-2016

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2016-05-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Godkännande av protokollet med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning

·       Republikens presidents framställning nr 11/2015-2016

 

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst träder i kraft i landskapet till de delar protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

I framställningen föreslås att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, träder i kraft i landskapet till de delar protokollet faller inom landskapets behörighet.

     Genom protokollet, som undertecknades i Helsingfors den 8 mars 2016, ändras avtalets bestämmelser om utbyte av upplysningar samt fogas till avtalet en bestämmelse om handräckning vid indrivning av skatter. Protokollet träder i kraft trettio dagar efter den dag då de avtalsslutande staterna har meddelat varandra att de konstitutionella förutsättningarna för protokollets ikraftträdande har uppfyllts.

     Utskottet, som konstaterar att lagtinget tidigare givit sitt samtycke till liknande avtal som bygger på OECD:s modellavtal, föreslår att lagtinget ska ge det begärda bifallet.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 23 maj 2016 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört finansministern Mats Perämaa och avdelningsjuristen Ida Hellgren.

      I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos samt Stephan Toivonen.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 24 maj 2016

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

Susanne Eriksson