Finans- och näringsutskottets betänkande 15/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 15/2019-2020

 

Datum

 

Finans och näringsutskottet

2020-05-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Temporära förändringar av studiestödet

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 20/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår en temporär ändring av landskapslagen om studiestöd.

     Ändringen av studiestödsbestämmelserna medför att minimigränsen för att vara berättigad till studiestöd temporärt sänks från 13 veckor till 4 veckor.

     Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens komplettering av förslaget till tredje tilläggsbudget för år 2020 och avses bli behandlad i samband med den. Avsikten är att den föreslagna lagen ska behandlas som budgetlag i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen, så att bestämmelserna snarast kan träda i kraft.

     Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt och gälla temporärt till och med den 31 augusti 2020.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas efter en mindre språklig justering.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att förslaget utgör en del av ett lagstiftningspaket som sammanhänger med landskapsregeringens förslag till tredje tilläggsbudget för 2020 jämte komplettering. Förslaget, som föranleds av Covid-19-pandemin, är motiverat eftersom det är ägnat att, i en situation då det är extremt svårt att hitta sommararbetsplatser, möjliggöra för studerande att få studiestöd även för sommarkurser om minst 4 veckor.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 maj 2020 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Veronica Thörnroos, förvaltnings- och utvecklingschefen Dan E Eriksson från regeringskansliet, finansministern Torbjörn Eliasson, finanschefen Conny Nyholm, biträdande finanschefen Runa Tufvesson och budgetplaneraren Robert Lindblom från finansavdelningen, tf. lagberedningschefen Hans Selander samt myndighetschefen Tomas Lundberg och handläggningschefen Kerstin Sundman från Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Liz Mattsson, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen med följande lydelser:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om temporär ändring av landskapslagen om studiestöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 5 § 6 mom. landskapslagen (2006:71) om studiestöd samt

     fogas till lagens 1 § ett nytt 4 mom. som följer:

 

1 §

Tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med avvikelse från bestämmelserna i 2 mom. ska den som avser bedriva studier vilka varar minst 4 veckor ha rätt till studiestöd på de grunder som anges i denna paragraf.

 

5 §

Tidsbegränsningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Studiestöd beviljas inte för en kortare period än 4 veckor.

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den         2020 och gäller till och med den 31 augusti 2020.

     Studiestöd som beviljas med stöd av denna lag kan endast beviljas för studier som bedrivs under den tid som denna lag är i kraft.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 27 maj 2020

 

 

 

Ordförande

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Emma Dahlén