Temporära förändringar av studiestödet

Lagförslag LF 20/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår en temporär ändring av landskapslagen om studiestöd.
Ändringen av studiestödsbestämmelserna medför att minimigränsen för att vara berättigad till studiestöd temporärt sänks från 13 veckor till 4 veckor.
Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens komplettering av förslaget till tredje tilläggsbudget för år 2020 och avses bli behandlad i samband med den. Avsikten är att de föreslagna lagarna ska behandlas som budgetlagar i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen, så att bestämmelserna snarast kan träda i kraft.
Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt och gälla temporärt till och med den 31 augusti 2020.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott