Finans- och näringsutskottets betänkande 16/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 16/2013-2014

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2014-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Republikens presidents framställning om godkännande av överenskommelsen med Ryssland om transport av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 7/2013-2014

·       Landskapsregeringens yttrande nr 7/2013-2014-s

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om transport av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland träder i kraft i landskapet Åland till de delar överenskommelsen faller inom landska­pets be­hörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsregeringen har avgivit ett yttrande i ärendet där det framgår att överenskommelsen delvis hör till landskapets lagstiftningsbehörighet varför Ålands lagtings bifall krävs till lagen om sättande i kraft av överenskommelsen för att den också ska träda i kraft i landskapet. Till den del överenskommelsen gäller spårbunden trafik har landskapet lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 21 punkten självstyrelselagen. I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna den i juni 2013 ingångna överenskommelsen mellan republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om transport av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen. Syftet med överenskommelsen är att säkerställa säkra transporter av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik mellan länderna och i och med den avslutas även det avtalslösa tillståndet mellan Finland och Ryssland i den frågan. I landskapet Åland finns ingen spårbunden trafik eller direkta järnvägsförbindelser till närområden, varför överenskommelsen och dess tillämplighet endast är av ingen eller ringa betydelse för landskapet Åland. Landskapsregeringen har inget att anmärka mot att överenskommelsen träder i kraft i landskapet Åland.

     Med anledning härav föreslår utskottet att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 september 2014 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 9 september 2014

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

Niclas Slotte