Finans- och näringsutskottets betänkande 16/2021-2022

Tillhör ärendet: Ursprungsgarantier för energi
Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 16/2021-2022

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2022-08-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Ursprungsgarantier för energi

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 16/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om tillämpning i landskapet av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung upphävs och ersätts med en landskapslag om tillämpning av rikets lag om ursprungsgaranti för energi. Lagstiftningen rör i grunden främjande av energi från förnybara energikällor. Denna rikslag föreslås bli tillämplig på Åland utom i de delar som rör spillvärme och spillkyla.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas med en språklig ändring i det första lagförslagets rubrik.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 maj 2022 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén och Jörgen Strand.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det andra lagförslaget i oförändrad lydelse

 

att lagtinget antar det första lagförslaget i följande lydelse:

 

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning på Åland av lagen om ursprungsgaranti för energi

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Inledande bestämmelse

     Lagen om ursprungsgarantier för energi (FFS 1050/2021), nedan kallad rikslagen, ska tillämpas i landskapet med de avvikelser som anges i denna lag.

     Ändring av rikslagen ska tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket om inte annat följer bestämmelserna i denna lag.

 

2 §

Förvaltning

     De förvaltningsuppgifter som enligt rikslagen ankommer på energimyndigheten ska i landskapet skötas av Ålands energimyndighet, till den del uppgifterna faller inom landskapets behörighet.

     Registerförare för ursprungsgarantier för el som avses i 5 kap. rikslagen är den med stöd av landskapslagen (2015:102) om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftning om elmarknaden systemansvariga stamnätsinnehavaren.

     Hänvisningar i rikslagen till bestämmelser i rikslagstiftningen ska avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

     Ett i riket godkänt bedömningsorgan är behörigt bedömningsorgan i landskapet Åland.

     Särskilda bestämmelser om Ålands energimyndighet finns i landskapslagen (2015:103) om Ålands energimyndighet.

 

3 §

Avvikelse från rikslagens tillämpningsområde

     Med avvikelse från bestämmelserna i 1 § rikslagen gäller denna landskapslag inte bestämmelser om spillkyla och spillvärme.

 

4 §

Ändringssökande

     Ändring i beslut som fattats med stöd av denna landskapslag kan sökas enligt de bestämmelser som avses i rikslagen, dock så att ändring i beslut som Ålands energimyndighet fattat söks hos Ålands förvaltningsdomstol.

 

5 §

Landskapsförordning

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av rikslagen ska tillämpas i landskapet oförändrade eller med de avvikelser som landskapsregeringen föreskriver.

 

6 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den …

     Genom ikraftträdande av denna landskapslag upphävs landskapslagen (2006:77) om tillämpning i landskapet av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung.

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 30 augusti 2022

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson